KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Các tỉnh, thành phố hoàn chỉnh đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

Theo đánh giá của Bộ Tổng Tham mưu, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương triển khai xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) có số lượng hợp lý, chất lượng chính trị tốt; tổ chức biên chế chặt chẽ, trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực; khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QPAN), thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân.

  Các tỉnh, thành phố hoàn chỉnh đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

  Theo đánh giá của Bộ Tổng Tham mưu, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương triển khai xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) có số lượng hợp lý, chất lượng chính trị tốt; tổ chức biên chế chặt chẽ, trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực; khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QPAN), thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân.
  Cơ quan quân sự địa phương đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác DQTV cấp mình. Đến nay, 100% tỉnh, thành phố hoàn chỉnh đề án xây dựng DQTV của địa phương, xây dựng hệ thống kế hoạch về công tác DQTV theo đúng quy định pháp luật và sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, dự toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của lực lượng DQTV.

  KHÁNH CHI/qdnd.vn

  Đơn vị liên kết:
  Nội dung chính

   Tin mới