KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ MỚI NHẤT

Nhằm để cho các đồng chí tiện theo dõi và tìm kiếm cập nhật hỗ trợ cho công việc. www.dqtv.vn tổng hợp hệ thống văn bản liên quan đến dân quân tự vệ

   Hệ thống văn bản pháp luật về Dân quân tự vệ mới nhất


  Nhằm để cho các đồng chí tiện theo dõi và  tìm kiếm cập nhật hỗ trợ cho công việc. www.dqtv.vn tổng hợp  hệ thống văn bản liên quan đến dân quân tự vệ mới nhất bao gồm các văn bản sau:

  Click trực tiếp vào để xem văn bản và tải file:

  1. 

  Luật Dân quân tự vệ 2019 - Luật số 48/2019/QH14 của Quốc hội (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.)


  2. 

  Nghị định 72/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ  (Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 và thay thế Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.)


  3.

  Quyết định số 1811/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019


  4.

  Quyết định số 140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ


  5.

  Thông tư số 29/2020/TT-BQP quy định mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ. (Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 79/2016/TT-BQP ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mối quan hệ công tác của cán bộ ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương, ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ.)


  6.

  Thông tư 69/2020/TT-BQP Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ (Thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BQP ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quy định chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao Dân quân tự vệ và các quy định trái với Thông tư này).


  7.

  Thông tư số 57/TT-BQP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ (Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BQP ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng Dân quân tự vệ.)


  8.

  Thông tư 75/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời gian và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ (Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2020 và thay thế Thông tư số 89/2010/TT-BQP ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ và tổ chức Dân quân tự vệ.)


  ĐANG CẬP NHẬT....


  CHÚ Ý: Các thông tư số 77/2020/TT-BQP, thông tư 76/2020/TT-BQP, thông tư 43/2020/TT-BQP liên hệ trực tiếp cơ quan quân sự cấp trên để nghiên cứu văn bản.  www.dqtv.vn Tổng hợp.

  Nội dung chính

   Tin mới