Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Bổ sung các chế tài để tránh tình trạng lách luật trong thực hiện nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hoà do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020, nội dung như sau: “Đề nghị Bộ Quốc phòng sớm tham mưu cho Chính phủ, điều chỉnh bổ sung các chế tài phù hợp để nâng cao hiệu lực xử lý vi phạm trong thực hiện Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu để tránh tình trạng lách luật trong thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), như hành vi cho người nhà chấp hành nhận lệnh khám tuyển NVQS theo hình thức gián tiếp, sau đó không chấp hành với lý do “người trong diện gọi khám sức khoẻ NVQS đi khỏi nơi cư trú (thời gian dưới 6 tháng), gia đình không liên lạc được”, khi đó cả người nhận lệnh gián tiếp và người trong diện gọi khám sức khoẻ NVQS đều không cấu thành hành vi vi phạm khi trốn tránh NVQS, gây khó khăn cho việc xử lý” (Câu số 1).

  Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Khánh Hòa về bổ sung các chế tài để tránh tình trạng lách luật trong thực hiện nghĩa vụ quân sự
  Ảnh minh họa


  Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hoà do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020, nội dung như sau: “Đề nghị Bộ Quốc phòng sớm tham mưu cho Chính phủ, điều chỉnh bổ sung các chế tài phù hợp để nâng cao hiệu lực xử lý vi phạm trong thực hiện Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu để tránh tình trạng lách luật trong thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), như hành vi cho người nhà chấp hành nhận lệnh khám tuyển NVQS theo hình thức gián tiếp, sau đó không chấp hành với lý do “người trong diện gọi khám sức khoẻ NVQS đi khỏi nơi cư trú (thời gian dưới 6 tháng), gia đình không liên lạc được”, khi đó cả người nhận lệnh gián tiếp và người trong diện gọi khám sức khoẻ NVQS đều không cấu thành hành vi vi phạm khi trốn tránh NVQS, gây khó khăn cho việc xử lý” (Câu số 1).

  Ngày 21/7/2020, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

  - Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu đã quy định cơ bản đầy đủ, cụ thể từng hành vi, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với tổ chức, cá nhân trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (từ Điều 4 đến Điều 14); góp phần quan trọng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực quốc phòng, tạo hành lang pháp lý trong phòng ngừa, xử lý các vi phạm, từng bước bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng xã hội góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

  - Tuy nhiên, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ban hành từ năm 2013 đến nay, một số quy định không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, cần phải nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp; vì vậy, ngày 10/01/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BQP về chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Quốc phòng; trong đó, đã giao Thanh tra Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 120/2013/NĐ-CP.

  - Hiện nay, cơ quan soạn thảo đang tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định (lần 4) theo đúng trình tự, thủ tục để báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định theo quy định; Bộ Quốc phòng trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri tỉnh Khánh Hoà và sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội, trên cơ sở quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

  Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trả lời cử tri.

  Theo Bộ Quốc phòng
  Nội dung chính

   Tin mới