KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tổng hợp các chế độ, chính sách Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã được hưởng theo quy định.

Tổng hợp các chế độ, chính sách Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã được hưởng theo quy định.

  Tổng hợp các chế độ, chính sách Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã được hưởng theo quy định.

  Ảnh minh họa 

  1. Được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng, bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; nếu chưa tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, khi nghỉ việc thì được trợ cấp một lần (khoản 2 Điều 33 Luật Dân quân tự vệ).

  Cách tính hưởng trợ cấp một lần: Cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không được trợ cấp; từ 01 tháng đến 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 0,8 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng; từ 07 tháng đến 11 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng (điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP).

  2. Phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được chi trả theo tháng, bằng 327.800 đồng (Điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP). Thời gian tính hưởng phụ cấp chức vụ như quy định đối với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.(XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY)

  3. Phụ cấp thâm niên nếu có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên (khoản 4 Điều 33 Luật Dân quân tự vệ). Cách tính phụ cấp thâm niên như quy định đối với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.(XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY)

  4. Chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự (Điều 9 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP):

  a) Mức phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự được tính bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng gồm: Phụ cấp hằng tháng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên;

   b) Thời gian được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự, tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và thực hiện cho đến khi có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50 % phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của tháng đó.

   5. Khi được huy động làm nhiệm vụ trên biển, được hưởng tiền ăn, phụ cấp đặc thù đi biển như quy định đối với dân quân làm nhiệm vụ trên biển.

  6. Được cấp phát trang phục Dân quân tự vệ như quy định đối với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.(XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY)


  www.dqtv.vn tổng hợp.

  Nội dung chính

   Tin mới