KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thông tư số 138/2021/TT-BQP quy định về dấu nghiệp vụ, quản lý và sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Ngày 25/10/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số Thông tư số 138/2021/TT-BQP quy định về dấu nghiệp vụ, quản lý và sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạ

   Thông tư về dấu nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng   Ngày 25/10/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 138/2021/TT-BQP quy định về dấu nghiệp vụ, quản lý và sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

  Theo đó, Thông tư này quy định về dấu nghiệp vụ, quản lý và sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn trang bị Đo lường - Thử nghiệm và hoạt động thử nghiệm vũ khí trang bị, sản phẩm, hàng quốc phòng thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng (kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm).

  Dấu nghiệp vụ quy định tại Thông tư này không phải là dấu hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu và Thông tư số 125/2021/TT-BQP ngày 21/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mẫu con dấu, tổ chức khắc dấu, đăng ký và quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị các cấp trong Bộ Quốc phòng.

  Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng trang bị Đo lường - Thử nghiệm; đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

  Các hành vi bị nghiêm cấm:

  - Sử dụng dấu nghiệp vụ không do Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu cấp phát.

  - Quản lý và sử dụng dấu nghiệp vụ không theo quy định tại Chương III Thông tư này.

  - Sử dụng dấu nghiệp vụ của cơ sở Đo lường - Chất lượng bị giải thể, bị đình chỉ công nhận năng lực, bị hủy bỏ công nhận năng lực.

  - Mua, bán, mượn, cho mượn, tiêu hủy, sử dụng con dấu nghiệp vụ của cơ sở Đo lường - Chất lượng khác.

  - Cố ý sửa chữa, làm biến dạng nội dung mẫu con dấu đã đăng ký.

  - Các hành vi khác trái với quy định của pháp luật và của Bộ Quốc phòng.

  Phạm vi sử dụng dấu nghiệp vụ:

  - Dấu Kiểm định sử dụng để đóng lên Giấy chứng nhận kiểm định và Lý lịch phương tiện đo cho trang bị Đo lường - Thử nghiệm đã kiểm định đạt yêu cầu. Dùng mực dấu có màu đỏ tươi.

  - Dấu Hiệu chuẩn sử dụng để đóng lên Giấy chứng nhận hiệu chuẩn và Lý lịch phương tiện đo cho trang bị Đo lường - Thử nghiệm đã được hiệu chuẩn. Dùng mực dấu có màu đỏ tươi.

  - Dấu Thử nghiệm sử dụng để đóng lên văn bản công bố kết quả thử nghiệm. Dùng mực dấu có màu đỏ tươi.

  - Dấu Kẹp chì sử dụng để niêm phong trang bị Đo lường - Thử nghiệm, mẫu thử nghiệm.

  Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2021 và thay thế Thông tư số 215/2011/TT-BQP ngày 20/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về dấu nghiệp vụ, quản lý và sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định, thử nghiệm thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

  Dấu nghiệp vụ đã được cấp theo quy định tại Thông tư 215/2011/TT-BQP tiếp tục được quản lý và sử dụng theo quy định mới ban hành (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).


  Quang Sơn

  File đính kèm :


  Nội dung chính

   Tin mới