KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thủ tướng bãi bỏ 02 văn bản về chế độ của quân nhân, công an xuất ngũ thì chiến sĩ xuất ngũ hiện tại sẽ hưởng chế độ, chính sách theo quy định nào?

Thủ tướng bãi bỏ 02 văn bản về chế độ của quân nhân, công an xuất ngũ thì chiến sĩ xuất ngũ hiện tại sẽ hưởng chế độ, chính sách theo quy định nào?

  Thủ tướng bãi bỏ 02 văn bản về chế độ của quân nhân, công an xuất ngũ thì chiến sĩ xuất ngũ hiện tại sẽ hưởng chế độ, chính sách theo quy định nào?


  Vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 35/2021 về việc bãi bỏ 27 văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, có hai văn bản liên quan đến chế độ của quân nhân, công an xuất ngũ là Quyết định 595/1993 và Quyết định 113/2004 sẽ được bãi bỏ từ 1-12 tới.

  Hai quyết định này quy định về chế độ đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân (gọi tắt là quân nhân); sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân (gọi tắt là công an nhân dân) chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí khi xuất ngũ về địa phương.

  Theo đó, quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ sẽ được hưởng trợ cấp xuất ngũ và trợ cấp học nghề.

  Về trợ cấp xuất ngũ, hiện nay, theo Quyết định 595/1993 và Quyết định 113/2004 quy định:

  - Đối với quân nhân, công an nhân dân thuộc diện hưởng lương được tính bằng cách lấy số năm công tác (tuổi quân đối với quân nhân, thâm niên đối với công an nhân dân) nhân với 1,5 tháng tiền lương cấp hàm hoặc bậc lương chuyên nghiệp và các khoản phụ cấp thâm niên; chức vụ (nếu có) đang hưởng trước khi xuất ngũ.

  Đối với quân nhân, công an nhân dân thuộc diện hưởng sinh hoạt phí được tính bằng cách lấy số năm phục vụ tại ngũ nhân với 2 tháng tiền lương tối thiểu.

  Về trợ cấp học nghề, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân khi xuất ngũ được hưởng chế độ trợ cấp tạo việc làm bằng sáu tháng tiền lương tối thiểu.

  Tuy nhiên, hiện nay các trợ cấp trên đã được quy định trong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn hai luật này.

  Cụ thể, đối với chế độ cho quân nhân khi xuất ngũ được quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và Điều 7 Nghị định 27/2016.

  Theo đó, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Đồng thời hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội được trợ cấp bằng hai tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ.

  Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm hai tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Trường hợp, cá nhân xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm một tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

  Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng sáu tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ.

  Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan công an khi xuất ngũ sẽ được hưởng các chế độ theo khoản 3 Điều 41 Luật Công an nhân dân 2018 và Điều 5 Nghị định 49/2019.

  Sĩ quan, hạ sĩ quan xuất ngũ được hưởng các chế độ sau:

  - Chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

  - Trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng một tháng tiền lương hiện hưởng.

  - Trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm với mức cứ một năm được trợ cấp bằng một tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi sĩ quan, hạ sĩ quan thôi phục vụ trong công an nhân dân.

  Ngoài ra, sĩ quan, hạ sĩ quan công an khi xuất ngũ được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng sáu lần mức lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ.


  Nội dung chính

   Tin mới