KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Dự thảo Nghị quyết Thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Dự thảo Nghị quyết Thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

  Dự thảo Nghị quyết Thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam


  QUỐC HỘI

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Nghị quyết số:        /2022/QH15

   

  NGHỊ QUYẾT

  Thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề

  cho phạm nhân ngoài trại giam

  QUỐC HỘI

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14;

  QUYẾT NGHỊ:

  Chương I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị quyết này quy định thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, bao gồm: nguyên tắc, chế độ, việc tổ chức lao động, hướng nghiệp dạy nghề; việc sử dụng kết quả lao động của phạm nhân ngoài trại giam; trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Các trại giam trong Công an nhân dân; cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân tại các trại giam trong Công an nhân dân.

  2. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

  Điều 3. Nguyên tắc tổ chức thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

  1. Việc tổ chức thực hiện thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam phải bảo đảm tuyệt đối an toàn; phục vụ có hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, tái hòa nhập cộng đồng; ưu tiên lựa chọn ngành nghề có hàm lượng kỹ thuật, có công nghệ phù hợp, có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù.

  2. Việc tổ chức lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam phải được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

  3. Việc đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quản lý giam giữ, tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam do tổ chức, cá nhân hợp tác với trại giam bảo đảm.

  4. Tổ chức, cá nhân hợp tác với trại giam có trách nhiệm hướng dẫn, dạy nghề, truyền nghề, bố trí ngành nghề lao động phù hợp, bảo đảm các điều kiện về vệ sinh, an toàn lao động cho phạm nhân theo quy định của pháp luật.

  5. Việc tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam phải bảo đảm chế độ, chính sách cho phạm nhân theo quy định của pháp luật.

  6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện thí điểm mô hình tổ chức, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam thì phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  7. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ, quyền hạn trong thi hành án hình sự tại địa phương nơi tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, phối hợp với các trại giam trong công tác thi hành án hình sự khi tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân theo thẩm quyền.

  Chương II

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN NGOÀI TRẠI GIAM

  Điều 4. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề và thành lập Khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

  1. Tổ chức, cá nhân gửi văn bản đề nghị hợp tác tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân. Văn bản gồm các nội dung chính: Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, năm thành lập (kèm theo bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép liên quan), ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề dự kiến đề nghị hợp tác lao động; diện tích, vị trí đất, nhà xưởng sản xuất dự kiến sử dụng để hợp tác với trại giam khi tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân; dự kiến số lượng phạm nhân sử dụng; thời gian hợp tác; vị trí việc làm, ngành nghề trong dây truyền sản xuất để bố trí lao động (khuyến khích nêu rõ, chi tiết vị trí công việc sử dụng, các khuyến cáo về ảnh hưởng của an toàn lao động).

  2. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị hợp tác của tổ chức, cá nhân, trại giam tổ chức họp Ban Giám thị, có sự tham gia của Đội trưởng các đội nghiệp vụ như: Đội Kế hoạch, hướng nghiệp, dạy nghề và xây dựng; Đội Trinh sát; Đội Giáo dục và hồ sơ; Đội Cảnh sát quản giáo; Đội Cảnh sát bảo vệ - cơ động; Đội Y tế và bảo vệ môi trường; Trưởng Phân trại, ra văn bản thống nhất chủ trương. Đồng thời thực hiện các bước sau:

  a) Tổ chức khảo sát, vị trí nhà đất, nhà xưởng của đơn vị hợp tác lao động, lập biên bản đánh giá hiện trạng trong đó phải nêu rõ diện tích đất, nhà, nhà xưởng, vị trí, lối giao thông tiếp cận, khoảng cách (km) đến trại giam; vị trí, khoảng cách so với khu dân cư địa phương; lập sơ đồ vị trí, bản vẽ tổng thể dự kiến của khu vực quản lý giam giữ, các khu vực phục vụ sinh hoạt (có kích thước), đáp ứng yêu cầu quy mô dự kiến hợp tác tổ chức lao động theo quy định điểm c khoản 5 Điều 6 Nghị định số 133/2020/NĐ-CP, các khu vực nhà xưởng lao động, cổng vào, chòi gác; trại giam thống nhất với tổ chức, cá nhân lập thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác lao động, hướng nghiệp, dạy nghề.

  b) Lập Tờ trình báo cáo Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an về chủ trương hợp tác lao động, hướng nghiệp, dạy nghề với tổ chức, cá nhân. Tờ trình phải đầy đủ các nội dung: Tên tổ chức, cá nhân hợp tác (kèm theo hồ sơ liên quan của doanh nghiệp); địa điểm nơi đặt khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề; đánh giá tình hình an ninh trật tự nơi đặt khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề; ngành nghề lao động, hướng nghiệp, dạy nghề dự kiến hợp tác; số lượng phạm nhân dự kiến đưa ra lao động, hướng nghiệp, dạy nghề; số lượng cán bộ, chiến sĩ dự kiến bố trí để tổ chức quản lý; các điều kiện bảo đảm khác; kèm theo văn bản có ý kiến của chính quyền địa phương và các tài liệu khác có liên quan.

  3. Đối với cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an: Sau khi nhận được Tờ trình của trại giam báo cáo chủ trương hợp tác với tổ chức, cá nhân, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an có trách nhiệm thẩm định hoặc ra văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu; ra quyết định đồng ý (hoặc không đồng ý) chủ trương hợp tác với tổ chức, cá nhân của trại giam.

  4. Sau khi có quyết định đồng ý chủ trương hợp tác với tổ chức, cá  nhân về lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, trại giam có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân để triển khai xây dựng, hoàn thành các hạng mục công trình phục vụ quản lý giam giữ cho số lượng phạm nhân dự kiến tham gia lao động, học nghề; các công trình phục vụ quản lý, điều hành và sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ. Lập hồ sơ, quy trình đảm bảo về điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động. Lập kế hoạch chỉ tiêu tổ chức lao động, học nghề cho số phạm nhân dự kiến bố trí ra Khu lao động, dạy nghề ngoài trại giam. Đồng thời, trại giam có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương, Công an cấp huyện nơi tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân để thống nhất, hoàn thành các hồ sơ, phương án nghiệp vụ công an liên quan.

  Trại giam gửi Tờ trình đề nghị Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an thành lập Khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam, kèm theo các tài liệu có liên quan.

  5. Khi nhận được Tờ trình và hồ sơ đề nghị thành lập Khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an tổ chức kiểm tra, lập biên bản đánh giá về hiện trạng hoàn thành các hạng mục công trình đảm bảo quản lý, giam giữ, công trình làm việc của cán bộ, chiến sĩ, nhà xưởng nơi phạm nhân lao động, vị trí bố trí việc làm, dây truyền tổ chức lao động, các điều kiện bảo đảm việc bố trí quản lý giam giữ, thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân, điều kiện vệ sinh, an toàn lao động, phương án tổ chức lao động. Đồng thời yêu cầu trại giam phối hợp với tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện các điều kiện còn thiếu (nếu có). Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an tổ chức thẩm định, ra Quyết định thành lập Khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam.

  6. Căn cứ Quyết định thành lập Khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, trại giam ký kết hợp đồng hợp tác với tổ chức, cá nhân và sắp xếp, bố trí số lượng cán bộ, chiến sĩ, phạm nhân để tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân. Đồng thời, gửi văn bản thông báo đến Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Công an cấp huyện và các cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan để kiểm tra, kiểm sát, giám sát, phối hợp khi có yêu cầu.

  Điều 5. Cơ chế quản lý Khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

  1. Sau khi ký kết hợp đồng hợp tác, tổ chức, cá nhân hợp tác phải bàn giao cho trại giam quản lý, sử dụng Khu lao động, dạy nghề ngoài trại giam trong thời gian hợp tác.

  2. Trại giam trực tiếp giám sát, quản lý và tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân theo quy định của pháp luật, có chế độ lao động, trách nhiệm, nghĩa vụ tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

  3. Trại giam trực tiếp quản lý, tổ chức, bố trí phạm nhân tham gia lao động, học nghề tại Khu lao động, dạy nghề ngoài trại giam do tổ chức, cá nhân hợp tác theo quy định của pháp luật, bảo đảm các chế độ lao động, sinh hoạt, quyền lợi của phạm nhân, tổ chức quản lý, trích lập sử dụng kinh phí thu từ kết quả lao động phạm nhân tại Khu lao động, dạy nghề ngoài trại giam.

  Điều 6. Tiêu chí, quy trình lựa chọn phạm nhân đưa ra lao động, hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam

  1. Không đưa phạm nhân ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam thuộc một trong những trường hợp sau:

  a) Phạm nhân có từ 02 tiền án trở lên;

  b) Tái phạm nguy hiểm;

  c) Phạm nhân có kết quả xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù loại “Trung bình” hoặc “Kém”;

  d) Phạm nhân đã có hành vi trốn khỏi nơi giam hoặc bỏ trốn khỏi cơ sở giáo dục bắt buộc;

  đ) Phạm nhân là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong các vụ án, tổ chức tội phạm; phạm nhân trong các vụ án kinh tế lớn dư luận xã hội quan tâm;

  e) Phạm nhân phạm một trong các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Hiếp dâm; Hiếp dâm người dưới 16 tuổi; Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Giết người (các trường hợp quy định tại khoản 1); Trộm cắp tài sản có tính chất chuyên nghiệp; Cướp tài sản hoặc Cướp giật tài sản có tính chất chuyên nghiệp hoặc sử dụng vũ khí (các loại súng quân dụng, kiếm, mã tấu) hoặc hành hung để tẩu thoát; Các tội xâm phạm an ninh quốc gia; Phạm nhân là người chưa thành niên; Phạm nhân là người nước ngoài; Phạm nhân liên quan đến an ninh quốc gia.

  2. Phạm nhân đưa ra các khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam phải bảo đảm các điều kiện:

  a) Phạm nhân đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam phải có nơi cư trú rõ ràng; từ ngày đến trại giam có tư tưởng ổn định, yên tâm chấp hành án;

  b) Phạm nhân có mức án trên 15 năm, chung thân phải thuộc trường hợp phạm tội lần đầu, đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù còn dưới 5 năm;

  c) Phạm nhân mức án từ 15 năm trở xuống phạm tội lần đầu hoặc đã có 1 tiền án do phạm tội vô ý và phải bảo đảm các điều kiện: Phạm nhân có mức án từ trên 7 năm đến 15 năm phải chấp hành được 1/3 mức án, hạ loại giam giữ xuống B2; Phạm nhân có mức án từ trên 3 năm đến 7 năm đã có kết quả xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù đạt loại “Khá” hoặc “Tốt” 6 tháng trở lên; Phạm nhân có mức án từ 3 năm trở xuống đã có kết quả xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù đạt loại “Khá” hoặc “Tốt” 3 tháng trở lên.

  d) Đối với số phạm nhân có tiền sử nghiện ma túy phải xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, chỉ lựa chọn số phạm nhân không còn biểu hiện lệ thuộc về ma túy.

  3. Quy trình lựa chọn phạm nhân:

  Cán bộ trinh sát trại giam lựa chọn, lập danh sách đề xuất Trưởng phân trại duyệt, gửi Đội trưởng Đội Trinh sát lấy ý kiến của Đội Giáo dục - hồ sơ, Đội Quản giáo, Đội Cảnh sát bảo vệ - cơ động, Đội Y tế sau đó tổng hợp và thẩm định trước khi báo cáo, đề xuất Ban Giám thị trại giam duyệt.

  Điều 7. Lựa chọn, bố trí cán bộ phụ trách, quản lý khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam

  1. Lựa chọn bố trí những cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao làm việc tại các khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề; đối với khu lao động có phạm nhân nữ thì phải bố trí cán bộ nữ.

  2. Mỗi khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam lựa chọn một cán bộ sĩ quan nghiệp vụ có kinh nghiệm trong công tác để phụ trách và chịu trách nhiệm chính điều hành các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân.

  Điều 8. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn giam giữ

  Công tác bảo đảm an ninh, an toàn giam giữ tại Khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam được thực hiện đúng như tại trại giam theo quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.

  Điều 9. Thực hiện chế độ, chính sách cho phạm nhân khi tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

  1. Phạm nhân lao động, hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam được đảm bảo quyền lợi, thực hiện nghĩa vụ và hưởng chế độ, chính sách như phạm nhân trong trại giam theo quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.

  2. Trường hợp phạm nhân vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật với hình thức phạt giam tại buồng kỷ luật thì đưa phạm nhân đó về trại giam để xử lý kỷ luật theo quy định.

  Điều 10. Chế độ lao động, hướng nghiệp, học nghề của phạm nhân ngoài trại giam và sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân

  1. Chế độ lao động, hướng nghiệp, học nghề của phạm nhân ngoài trại giam thực hiện như chế độ lao động, hướng nghiệp, học nghề của phạm nhân trong trại giam.

  2. Phạm nhân được tổ chức lao động, hướng nghiệp, học nghề trong khu vực có hàng rào bảo vệ và các hạng mục công trình đảm bảo an ninh, an toàn; đáp ứng đủ điều kiện vệ sinh, an toàn lao động. Phạm nhân chưa có tay nghề được tổ chức học nghề, truyền nghề trước khi lao động.

  3. Kết quả lao động, học nghề của phạm nhân ngoài trại giam được sử dụng như đối với kết quả lao động, học nghề của phạm nhân trong trại giam theo quy định.

  Chương III

  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HỢP TÁC ĐỂ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN NGOÀI TRẠI GIAM

  Điều 11. Điều kiện, tiêu chí lựa chọn tổ chức, cá nhân hợp tác với trại giam

  Trại giam cân nhắc, lựa chọn tổ chức, cá nhân để hợp tác tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân phải đảm bảo đủ các điều kiện sau đây:

  1. Tổ chức không có yếu tố nước ngoài, cá nhân có quốc tịch Việt nam, có năng lực đáp ứng được yêu cầu của trại giam về tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân.

  2.giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề hợp pháp hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề của hộ kinh doanh cá thể do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, ban hành kèm theo giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề hợp tác lao động là ngành nghề có điều kiện.

  3. Khoảng cách địa lý từ Khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề dự kiến tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân đến phân trại gần nhất của trại giam không quá 50km để thuận tiện cho công tác theo dõi, quản lý và kịp thời chỉ huy, chỉ đạo khi có tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra; đóng trên địa bàn có tình hình an ninh trật tự ổn định; có vị trí giao thông tiếp cận thuận lợi, dễ giám sát.

  4. Phải có đủ diện tích nhà xưởng hoặc khu vực nơi tổ chức cho phạm nhân lao động học nghề phải đảm bảo ít nhất cho 20 phạm nhân lao động, học nghề tập trung.

  Điều 12. Ngành nghề tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề

  1. Ưu tiên lựa chọn ngành nghề có dây chuyền sản xuất, phương thức tổ chức vận hành ổn định, có hàm lượng kỹ thuật, công nghệ cao, tạo điều kiện để phạm nhân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

  2. Ngành nghề tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề không thuộc danh mục các ngành nghề có mức độ điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm từ mức độ V trở lên theo quy định Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Một số ngành nghề thuộc Danh mục các ngành nghề còn lại trong điều kiện cho phép, doanh nghiệp phải cam kết tổ chức dạy nghề, vận hành an toàn cho phạm nhân và được cấp phép vận hành.

  Điều 13. Chính sách khuyến khích, thu hút tổ chức, cá nhân đầu tư

  1. Tổ chức, cá nhân được khuyến khích, tạo điều kiện để đầu tư, hợp tác với trại giam tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

  2. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

  Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hợp tác với trại giam tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

  1. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý giam giữ, tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân và các công trình phục vụ cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm an ninh an toàn khu nhà xưởng theo hướng dẫn của trại giam.

  2. Tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân theo đúng hợp đồng đã ký kết.

  3. Phối hợp với trại giam tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đúng chức năng kiểm tra, giám sát quá trình chấp hành án phạt tù của phạm nhân theo quy định pháp luật.

  4. Khi xảy ra tai nạn lao động, mất an toàn lao động, tổ chức, cá nhân hợp tác có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành; Phối hợp với trại giam để xác định, làm rõ nguyên nhân trong quá trình điều tra tai nạn lao động.

  Chương IV

  TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN NGOÀI TRẠI GIAM

  Điều 15. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an trong quản lý thực hiện thí điểm tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

  Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

  Điều 16. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an

  Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an phân công đơn vị xây dựng quy trình, tổ chức thẩm định và ban hành quyết định thành lập Khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

  Điều 17. Trách nhiệm của trại giam trong tổ chức lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

  1. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của trại giam, khả năng hợp tác với tổ chức, cá nhân, lập Tờ trình đề nghị thành lập khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, trình Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an xem xét, phê duyệt.

  2. Ký kết hợp đồng hợp tác với tổ chức, cá nhân để tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

  3. Trực tiếp quản lý, tổ chức, bố trí phạm nhân tham gia lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam;

  4. Chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

  5. Khi tổ chức đưa phạm nhân đi lao động ngoài trại giam phải thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cơ quan Công an cấp huyện và các cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan để kiểm tra, kiểm sát, giám sát, phối hợp khi có yêu cầu.

  6. Mở hệ thống sổ kế toán để theo dõi, hạch toán kết quả thu, chi từ hoạt động lao động, hướng nghiệp, học nghề của phạm nhân.

  7. Khi xảy ra tai nạn lao động, mất an toàn lao động, trại giam có trách nhiệm thực hiện theo quy định Luật Thi hành án hình sự, Luật An toàn vệ sinh lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trong đó có chi hỗ trợ phạm nhân bị tai nạn lao động (từ nguồn 2% trích từ kết quả lao động của phạm nhân theo quy định tại Điều 17 Nghị định 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

  Điều 18. Quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan

  1. Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân có trách nhiệm kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong thi hành án hình sự.

  2. Công an cấp huyện nơi tổ chức lao động cho phạm nhân có trách nhiệm phối hợp với trại giam để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự theo thẩm quyền.

  3. Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phối hợp với trại giam để bảo đảm an ninh, an toàn và tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

       Chương V                        

  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 19. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng… năm… và hết hiệu lực khi Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14/6/2019 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan về nội dung này và có hiệu lực thi hành.

  2. Trường hợp có quy định khác nhau giữa Nghị quyết này và luật, nghị quyết khác của Quốc hội ban hành trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành về cùng một vấn đề trong tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam thì áp dụng quy định của Nghị quyết này.

  3. Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

  4. Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

  Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa…, kỳ họp thứ… thông qua ngày… tháng… năm…/.

   

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

   

   

   

   

   

  Vương Đình Huệ

   


  Nội dung chính

   Tin mới