Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

   


  Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

  1. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ Công an nhân dân :

  a) Sĩ quan cấp tướng Công an nhân dân có 04 bậc:

  Đại tướng ;

  Thượng tướng;

  Trung tướng;

  Thiếu tướng;

  b) Sĩ quan cấp tá Công an nhân dân có 04 bậc:

  Đại tá;

  Thượng tá;

  Trung tá;

  Thiếu tá;

  c) Sĩ quan cấp úy Công an nhân dân có 04 bậc:

  Đại úy;

  Thượng úy;

  Trung úy;

  Thiếu úy;

  d) Hạ sĩ quan Công an nhân dân có 03 bậc:

  Thượng sĩ;

  Trung sĩ;

  Hạ sĩ.

  2. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật Công an nhân dân:

  a) Sĩ quan cấp tá  Công an nhân dân có 03 bậc:

  Thượng tá;

  Trung tá;

  Thiếu tá;

  b) Sĩ quan cấp úy Công an nhân dân có 04 bậc:

  Đại úy;

  Thượng úy;

  Trung úy;

  Thiếu úy;

  c) Hạ sĩ quan Công an nhân dân có 03 bậc:

  Thượng sĩ;

  Trung sĩ;

  Hạ sĩ.

  3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân:

  a) Hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an nhân dân có 03 bậc:

  Thượng sĩ;

  Trung sĩ;

  Hạ sĩ;

  b) Chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân có 02 bậc:

  Binh nhất;

  Binh nhì.

  Nội dung chính

   Tin mới