KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mẫu Biên bản sinh hoạt cán bộ Khung B theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

Mẫu Biên bản sinh hoạt cán bộ Khung B theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

   Mẫu Biên bản sinh hoạt cán bộ Khung B theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP  Mẫu số 02. Biên bản sinh hoạt cán bộ Khung B

  BỘ CHQS …………
  BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ...
  ----------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số:………./BB-…

  Địa danh, ngày … tháng … năm …

   

  BIÊN BẢN

  Sinh hoạt cán bộ Khung B, Quý ... năm ...

  Thời gian bắt đầu: ……………………………………………………

  Địa điểm: ………………………………………………………………

  Chủ tọa: …………………………………………………………………

  Thư ký: ……………………………………………………………….

  I. THÀNH PHN SINH HOẠT

  1. Đại diện chính quyền địa phương

  a) Họ và tên: ……..………………………. Chức vụ: ………………....

  b) ...................................................................................................................

  2. Đại diện Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ...

  a) Họ và tên: ………………. Cấp bậc: ………. Chức vụ: ………………

  b) …………………………………………………………………………

  3. Đại diện đơn vị Quân đội nhân dân có chỉ tiêu tiếp nhận quân nhân dự bị

  a) Họ và tên: ………… Cấp bậc: ……. Chức vụ: ……. Đơn vị: …………

  b) ……………………………………………………………………

  4. Cán bộ Khung B: ………….. (SQ: ……………; HSQ: ………). (1)

  II. NỘI DUNG

  1. Nội dung sinh hoạt (2)

  a) ………………………………………………………………………

  b) …………………………………………………………………………

  2. Chất lượng đơn vị

  a) Sĩ quan dự bị: Nhu cầu bổ nhiệm: …………..………., đã bổ nhiệm: ………………………

  - Chức vụ:

  + Cấp trung đoàn (tương đương): Trung đoàn trưởng........................; ...

  + Cấp tiểu đoàn (tương đương): Tiểu đoàn trưởng...............................;

  + Cấp đại đội (tương đương): Đại đội trưởng: ……………………..; ...

  + Trung đội trưởng (tương đương): Trung đội trưởng: ………………...; ...

  - Quân hàm:

  + Thượng tá: ………; ...

  + …………………....

  b) Hạ sĩ quan dự bị: Nhu cầu bổ nhiệm: …………………, đã bổ nhiệm: ……………….

  - Chức vụ:

  + Tiểu đội trưởng (tương đương): ………………….;

  - Quân hàm:

  + Thượng sĩ: ………………;

  + ……………………………..

  4. Cán bộ Khung B thay đổi trong quý

  - Bổ nhim: ……………………….. (SQ:…..; HSQ:......).

  - Miễn nhim: …………………….. (SQ:…..; HSQ:......).

  - Chuyển đổi chức danh: ……….. (SQ:…..; HSQ:......).

  - Lý do khác: ……………………... (SQ:…..; HSQ:......).

  5. Nhận xét

  - Ưu điểm: ....................................................................................................

  ……………………………………………………………………………

  - Tồn tại: ………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………

  6. Ý kiến đề nghị

  ……………………………………………………………………………

  Buổi sinh hoạt kết thúc vào hồi ... ngày tháng .... năm …; biên bản được lập thành 01 bản chung của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, 01 bản (trích) gửi các đơn vị Quân đội có chỉ tiêu tiếp nhận quân nhân dự bị./.

  THƯ KÝ
  (Chữ ký)


  Cấp bậc, họ và tên

  CHỦ TỌA
  (Chữ ký, đóng dấu)


  Cấp bậc, họ và tên

   * Ghi chú:

  (1) Tổng số cán bộ Khung B triệu tập, có mặt (sĩ quan, hạ sĩ quan).

  (2) Nội dung sinh hoạt (tóm tắt việc thực hiện nội dung sinh hoạt theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 84/2020/TT-BQP).


  Nội dung chính

   Tin mới