KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mẫu đơn xin vào Dân quân tự vệ, mẫu đơn xin tham gia Dân quân tự vệ mới nhất

Mẫu đơn xin vào Dân quân tự vệ, mẫu đơn xin tham gia Dân quân tự vệ mới nhất

   Mẫu đơn xin vào Dân quân tự vệ, mẫu đơn xin tham gia Dân quân tự vệ  Mẫu này chỉ mang tính chất tham khảo, tùy tình hình thực tế của địa phương để điều chỉnh nội dung cho phù hợp.

  *Lưu ý: Xem trên máy tính để hiện chi tiết đầy đủ đơn xin tham gia Dân quân tự vệ.

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   ------------------------


                                                                         ………., ngày … tháng … năm 202….

   

  ĐƠN XIN

  Tham gia lực lượng Dân quân năm ….. của xã (phường, thị trấn)………

   

   


  Kính gửi:       - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ……

                         - Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn…..

                       - Ban nhân dân (thôn, ấp, bản, làng, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu)……

  Tôi tên là:………………………………………………………………………….

  Sinh ngày, tháng, năm:……………………………………………………………

  Trình độ văn hóa :………………………………………………………………...

  Số CMND hoặc CCCD:…………………………………………………………..

  Con ông:…………………………………………………………………………..

  Con bà:……………………………………………………………………………

  Nghề nghiệp:……………………………………………………………………...

  Quê quán:…………………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………

  Trình bày hoàn cảnh bản thân và gia đình (nếu có)………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

  Qua tìm hiểu bản thân tôi nhận thấy Dân quân là lực lượng nòng cốt của địa phương, có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân ở cơ sở. Do vậy bản thân tôi ý thức được rằng tham gia lực lượng Dân quân vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là vinh dự của công dân Việt Nam, để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Nay, tôi làm đơn này kính trình lên lãnh đạo các cấp cho tôi được tham gia vào lực lượng dân quân của (xã, phường, thị trấn)……….năm….  Được vào lực lượng Dân quân tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm mọi quy định, tham gia đầy đủ các hoạt động của lực lượng dân quân, hoàn thành tốt nghĩa vụ tham gia dân quân theo quy định của luật và cấp trên giao phó.

  Rất mong, sự quan tâm xem xét của lãnh đạo cấp trên, để tôi có điều kiện để phục vụ cho địa phương và thực hiện nghĩa vụ của người công dân Việt Nam ./.

   

                                                              NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                              (ký, ghi rõ họ và tên)

   


  Nội dung chính

   Tin mới