KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mẫu số 02 - Mẫu Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng về dân quân tự vệ

Mẫu số 02 - Mẫu Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng về dân quân tự vệ

   Mẫu số 02 - Mẫu Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng về dân quân tự vệ  Mẫu số 02 - Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

  ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
  ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN
  -----------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -----------------

  Số:      /BB-HĐTĐKT

                                Hà Nội, ngày     tháng     năm

   

  BIÊN BẢN

  Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………… xem xét, bỏ phiếu đề nghị…………………………………………………

  Tiến hành vào hồi ………. giờ, ngày …….. tháng ……. năm ……….

  Tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …………. đồng chí.

  Có mặt: ……….. đồng chí; vắng mặt …………… đồng chí (lý do).

  Chủ trì phiên họp: Đồng chí ……………………………………………

  Thư ký: …………………………………………………………………

  Nội dung: …………………………………………………………………

  TIẾN TRÌNH PHIÊN HỌP

  1. Đồng chí chủ trì phiên họp quán triệt nội dung, phương pháp tiến hành.

  2. Cơ quan Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích các tập thể (cá nhân) đề nghị tặng thưởng ………………………………………………………

  3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thảo luận, xem xét ………………………

  4. Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu như sau:

  (Xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp).

  5. Kết luận

  Căn cứ thành tích của các tập thể (cá nhân) và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……………. đề nghị Thường vụ (Đảng ủy), như sau:

  Phiên họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày./.

   CHỦ TỊCH  CHÍNH ỦY
  Đại tá Nguyễn Văn A

                                           THƯ KÝ
                                    TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN HUẤN

                                         Thượng tá Nguyễn Văn B


  Nội dung chính

   Tin mới