KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mẫu số 05a - Tuyên dương danh hiệu Anh hùng của tập thể, Mẫu báo cáo thành tích tuyên dương danh hiệu Anh hùng của tập thể về công tác Dân quân tự vệ

Mẫu số 05a - Tuyên dương danh hiệu Anh hùng của tập thể, Mẫu báo cáo thành tích tuyên dương danh hiệu Anh hùng của tập thể về công tác Dân quân tự vệ

   Mẫu số 05a - Tuyên dương danh hiệu Anh hùng của tập thể, Mẫu báo cáo thành tích tuyên dương danh hiệu Anh hùng của tập thể về công tác Dân quân tự vệ


  * Chú ý: Để xem đầy đủ chi tiết mẫu báo cáo vui lòng xem trên phiên bản máy tính.

                                                Mẫu số 05a - Tuyên dương danh hiệu Anh hùng của tập thể

  -----------ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
  ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------------------

   

        Tỉnh (thành phố), ngày …… tháng …… năm ……

   

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH

  ĐỀ NGHỊ KHEN…….2

  (Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

  Tên tập thể đề nghị

  (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

   

  I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

  1. Đặc điểm, tình hình:

  - Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax;

  - Quá trình thành lập và phát triển;

  - Những đặc điểm chính về cơ cấu tổ chức của đơn vị, các tổ chức đảng, đoàn thể3.

  2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

  II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

  1. Nêu rõ những thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với chỉ tiêu, với năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); những đổi mới sáng tạo, nhân tố mới; những sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và hiệu quả ứng dụng vào thực tiễn trong đơn vị cơ sở, đơn vị trực thuộc Bộ, trong toàn quân và toàn quốc4.

  2. Các giải pháp, biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác5.

  3. Việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước6.

  4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể7.

  III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7

  1. Danh hiu thi đua:

  Năm

  Danh hiệu thi đua

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

   

   

   

   

   

   

  2. Hình thức khen thưởng:

  Năm

  Hình thức khen thưởng

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

   

   

   

   

  XÁC NHẬN CỦA

  CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

  TRÌNH KHEN THƯỞNG
  (Ký, đóng dấu)

   

                           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                       (Ký, đóng dấu)

                       XÁC NHẬN CỦA CÁC CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG8
            (Ký, đóng dấu)

   

                     XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG9
          (Ký, đóng dấu)

  __________

  1 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị.

  2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

  3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng.,.).

  4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:

  - Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động... việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

  - Đối với Học viện, Nhà trường: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học viên, phân loại học viên và kết quả giáo dục, đào tạo; kết quả nghiên cứu khoa học; kết quả tham gia các giải thưởng, thi học sinh, sinh viên giỏi các cấp,...

  - Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; tỷ lệ khám, điều trị khỏi bệnh ra viện; chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội,,.).

  5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, người lao động; tham gia các phong trào, các cuộc vận động; hoạt động xã hội, từ thiện...

  6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận).

  7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng trong khoảng thời gian tích lũy đề nghị khen thưởng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định; cơ quan ban hành quyết định).

  8. Cấp nào trình khen, Thủ trưởng đơn vị cấp đó xác nhận thành tích.

  9. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xác nhận cuối cùng đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

  * Lưu ý: Báo cáo có 02 trang dời trở lên phải có dấu giáp lai các trang báo cáo thành tích của cấp có dấu trình khen đầu tiên.

   


  Nội dung chính

   Tin mới