KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mẫu số 07 - Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng" về công tác Dân quân tự vệ

Mẫu số 07 - Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng" về công tác Dân quân tự vệ

   Mẫu số 07 - Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng" về công tác Dân quân tự vệ


  * Chú ý: Để xem đầy đủ chi tiết mẫu báo cáo vui lòng xem trên phiên bản máy tính.


  Mẫu số 07 - Danh sách đề nghị tặng KNC "Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng"

  TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
  -------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------------------------

   

  Tỉnh (thành phố), ngày …….. tháng ….. năm …….

   

  DANH SÁCH

  ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP VŨ TRANG QUẦN CHÚNG”

  (Kèm theo Tờ trình số: ... ngày... tháng ... năm … của……)

   

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Chức vụ, đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu)

  Thời gian công tác được tính để xét tặng Kỷ niệm chương

  Đã nghỉ hưu

  Ghi chú

  Nam

  Nữ

  1.

   

   

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

   

   

   

  3.

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, ghi rõ họ tên)

                         THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC
                              (Ký tên, đóng dấu)

   


  Nội dung chính

   Tin mới