KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mẫu số 08 - Tờ khai tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng" về công tác Dân quân tự vệ

Mẫu số 08 - Tờ khai tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng" về công tác Dân quân tự vệ

   Mẫu số 08 - Tờ khai tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng" về công tác Dân quân tự vệ


  * Chú ý: Để xem đầy đủ chi tiết mẫu vui lòng xem trên phiên bản máy tính.

  Mẫu số 08 - Tờ khai tặng KNC "Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng"

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------

  Tỉnh (thành phố), ngày …… tháng ….. năm …….

  BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

   ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

   “VÌ SỰ NGHIỆP VŨ TRANG QUẦN CHÚNG”

  I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

  - Họ và tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường): ……………………………

  Bí danh:……………………………. Nam, nữ: ………………….……..

  - Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………

  - Quê quán: ……………………………………………………………..

  - Nơi thường trú: ………………………………………………………….

  - Ngày, tháng, năm nhập ngũ (tham gia phục vụ quân đội):........................

  - Ngày, tháng, năm vào Đảng: …………………………………………..

  - Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: ……………………………………

  ……………………………………………………………………………

            II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Từ tháng, năm đến tháng, năm

  Chức v, đơn v

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  III. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

  1. Khen thưởng: ……………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………

  2. Kỷ luật: …….…………………………………………………………

   

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  QUẢN LÝ CÁN BỘ XÁC NHẬN
  (Ký, đóng dấu)

                  NGƯỜI BÁO CÁO
                (Ký, ghi rõ họ và tên


  Nội dung chính

   Tin mới