Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mẫu Sổ tổng hợp tình hình đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

Mẫu Sổ tổng hợp tình hình đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

   Mẫu Sổ tổng hợp tình hình đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP


  Vui lòng xem trên phiên bản máy tính để hiển thị chi tiết nhất.

  Mẫu số 01. Sổ tổng hợp tình hình đơn vị dự bị động viên

   

  QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
  ---------------

  Biểu số: 657/QP-ĐV

  Khổ: 19x27

  46 trang

   

  MẬT

   

   

   

   

   

   

   

  SỔ

  TNG HỢP TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

  Đơn vị: …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………

  (Dùng cho cán bộ Khung B)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Năm 20...

  TỔNG HỢP TÌNH HÌNH

  Quý ... năm ...

  Họ và tên người tổng hợp:…………………………………………………...........

  Cấp bậc: ……………………………….; Chức vụ: ………………………….......

  Đơn vị DBĐV: ……………………………………………………………………

  1. Tình hình quân số, chất lượng đơn vị

  Đơn vị

  Biên chế quy định

  Đã xếp, bổ nhiệm quân nhân dự bị

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

  +

  Chuyên nghiệp quân sự

  Tuổi đời

  Đã phục vụ tại ngũ từ 6 tháng trở lên

  Đảng viên

  Đoàn viên

  Vắng mặt tại địa phương

  Có mặt tại địa phương

   

   

   

   

   

   

   

  Đúng

  Gần đúng

  Không đúng

  Đến 35

  36 -  40

  41 - 45

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Tình hình hoạt động của đơn vị

  a) Tình hình chính trị, tư tưởng:

  …………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

  b) Kết quả huấn luyện của đơn vị:

  …………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

  c) Tình hình quân nhân dự bị (tăng, giảm, miễn nhiệm, bổ nhiệm, vắng mặt trong quý):

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

  d) Đánh giá khả năng sẵn sàng động viên:

  …………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

  đ) Ý kiến đề nghị:

  …………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

   


  XÁC NHN CỦA BAN CHQS ...
  (Cấp xã, cơ quan, tổ chức)
  (Chữ ký, đóng dấu)


  Họ và tên

  Ngày tháng năm
  NGƯỜI TNG HỢP
  (Chữ ký)  Cấp bậc, họ và tên


  Nội dung chính

   Tin mới