KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nghị quyết 157/NQ-CP ngày 17/12/2021 của Chính phủ về việc thông qua Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Nghị quyết 157/NQ-CP ngày 17/12/2021 của Chính phủ

   


  Nghị quyết 157/NQ-CP ngày 17/12/2021 của Chính phủ về việc thông qua Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Số hiệu: 157/NQ-CP
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 17/12/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường
  Số công báo: Đang cập nhật
  Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phạm Bình Minh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng hiệu lực: Đã biết


  CHÍNH PHỦ
  ________

  Số: 157/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ________________________

  Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  Về thông qua Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

  ___________

                                          CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

  Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 233/TTr-BTC ngày 13 tháng 12 năm 2021;

  Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

   

                                        QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1.

  1. Thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo.

  2. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dự thảo Nghị quyết vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2021, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy trình một phiên họp, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bộ Tài chính khẩn trương gửi hồ sơ, tài liệu liên quan cho Bộ Tư pháp theo quy định.

  3. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết nêu trên để cho ý kiến và thông qua theo quy trình một phiên họp, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định.

  Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Tư pháp và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Ủy ban TCNS của Quốc hội;

  - VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH, QHĐP;

  - Lưu: VT, KTTH (2).Tr.

  TM. CHÍNH PHỦ

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

  Phạm Bình Minh

     Nội dung chính

   Tin mới