Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nguồn kinh phí chi việc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

Nguồn kinh phí chi việc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

   


  Nguồn kinh phí chi việc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

  Căn cứ theo điều 33, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

  1. Ngân sách nhà nước bảo đảm cho việc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên được bố trí trong dự toán chi hằng năm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

  2. Các nguồn thu hợp pháp khác.

  Nội dung chính

   Tin mới