KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nội dung kế hoạch lượng dự bị động viên bao gồm những gì?

Nội dung kế hoạch lượng dự bị động viên bao gồm những gì?

   Nội dung kế hoạch lượng dự bị động viên bao gồm những gì?


  Căn cứ theo điều 9, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

  1. Nội dung kế hoạch xây dựng lực lượng dự bị động viên bao gồm:

  a) Tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên;

  b) Quản lý đơn vị dự bị động viên;

  c) Tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị;

  d) Huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu;

  đ) Công tác đảng, công tác chính trị;

  e) Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính.

  2. Nội dung kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên bao gồm:

  a) Thông báo quyết định huy động, lệnh huy động;

  b) Tập trung, vận chuyển, giao nhận quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị;

  c) Công tác đảng, công tác chính trị;

  d) Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính;

  đ) Chỉ huy, điều hành việc huy động lực lượng dự bị động viên;

  e) Bảo vệ trong quá trình tập trung, vận chuyển, giao nhận quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị.

  3. Nội dung kế hoạch tiếp nhận lực lượng dự bị động viên bao gồm:

  a) Quyết định về việc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận lực lượng dự bị động viên;

  b) Tiếp nhận quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị;

  c) Công tác đảng, công tác chính trị;

  d) Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính.

  Nội dung chính

   Tin mới