KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quyết định 2096/QĐ-TTg ngày 14/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021

Quyết định 2096/QĐ-TTg ngày 14/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021


  Quyết định 2096/QĐ-TTg ngày 14/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 và Quyết định 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 2096/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 14/12/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách
  Số công báo: Đang cập nhật
  Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Vũ Đức Đam
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng hiệu lực: Đã biết  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 2096/QĐ-TTg

  Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

   

  QUYẾT ĐỊNH

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2021 PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021-2030 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1929/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2020 PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, TRẺ TỰ KỶ VÀ NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ GIAI ĐOẠN 2021-2030 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Thông báo s 4467/TB-TTKQH ngày 15 tháng 7 năm 2021 kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 58, tháng 7/2021;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2020 phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ

  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục III Điều 1 của Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục IV Điều 1 của Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2021-2030 như sau:

  “1. Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên và kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm của các bộ, ngành, cơ quan trung ương, hội, đoàn thể liên quan và địa phương; các chương trình, dự án, đề án liên quan khác để thực hiện hoạt động của Chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật về đầu tư công. Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để triển khai nội dung của Chương trình. Đối với các địa phương tự cân đối ngân sách, ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện một số nội dung hoạt động: xây dựng, triển khai nhân rộng mô hình; đào tạo và nâng cao năng lực.”

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

  2. Bãi bỏ khoản 1 Mục III Điều 1 của Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030; khoản 1 Mục IV Điều 1 của Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030.

  3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   


  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các t
  nh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ 
  Cổng TTĐT,
  các Vụ; PL, TCCV, KTTH, NC, TKBT;
  - Lưu: VT, KGVX (2).

  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ 
  THỦ TƯỚNG
  Nội dung chính

   Tin mới