KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quyết định 2097/QĐ-TTg ngày 14/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Ngoại giao

Quyết định 2097/QĐ-TTg ngày 14/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ


  Quyết định 2097/QĐ-TTg ngày 14/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Ngoại giao


  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 2097/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 14/12/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Lĩnh vực: Ngoại giao; Hành chính
  Số công báo: Đang cập nhật
  Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phạm Bình Minh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng hiệu lực: Đã biết


  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 2097/QĐ-TTg

  Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

  Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Ngoại giao:

  1. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực đối ngoại.

  2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao:

  a) Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này.

  b) Phối hợp với Bộ Tài chính ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về giá.

  c) Căn cứ tình hình thực tế thực hiện từng giai đoạn, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

  2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Điều 1 Quyết định này quyết định việc phân cấp cho cơ quan trực thuộc lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo các hình thức quy định phù hợp.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   


  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
  ương;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng T
  ng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn th
  ;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

  các Vụ: KTTH, PL, TCCV, TH, Công báo;
  - Lưu: VT, QHQT (2b).

  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Phạm Bình Minh

   

  PHỤ LỤC

  DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO
  (Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-TTg ngày 14 tng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

  STT

  TÊN DỊCH VỤ

  I

  ĐÀO TẠO BI DƯỠNG TRONG LĨNH VỰC ĐỐI NGOẠI

  1

  Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý các cấp, các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, nghiên cứu viên, nghiên cứu viên chính.

  II

  LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC

  1

  Dịch vụ tuyển dụng, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực, Văn phòng thường trú cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình nước ngoài; tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài; tổ chức phi chính phủ nước ngoài).

  2

  Dịch vụ về nhà, đất đối ngoại theo hình thức hỗ tương và hình thức giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền.

   


  Nội dung chính

   Tin mới