KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quyết định 3299/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 16/12/2021 về việc ban hành lịch thi đấu các môn thể thao trong chương trình SEA Games 31

Quyết định 3299/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 16/12/2021


  Quyết định 3299/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 16/12/2021 về việc ban hành lịch thi đấu các môn thể thao trong chương trình SEA Games 31


  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Số hiệu: 3299/QĐ-BVHTTDL
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 16/12/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Số công báo: Đang cập nhật
  Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Văn Hùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng hiệu lực: Đã biết


  BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 3299/QĐ-BVHTTDL

  Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH LỊCH THI ĐẤU CÁC MÔN THỂ THAO TRONG CHƯƠNG TRÌNH SEA GAMES 31

  BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam;

  Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam;

  Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam;

  Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ sung nội dung thi đấu và điều chỉnh địa điểm một số môn thi trong chương trình thi đấu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam;

  Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành danh mục môn thể thao, nội dung và địa điểm thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 năm 2021 tại Việt Nam;

  Căn cứ Công văn số 2123-CV/VPTW ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thay đổi phương án tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11;

  Căn cứ Công văn số 2548/VPCP-KGVX ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về phương án tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11;

  Căn cứ Thông báo số 297/TB-VPCP ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31;

  Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 và Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

  Theo đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành lịch thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Việt Nam (Có phụ lục kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Giám đốc Trung tâm Điều hành SEA Games 31, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
  - PTTCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các bộ, ngành: QP, CA, TC, KHĐT, NG, Y tế, GD&ĐT, TTTT, GTVT, XD; Đài THVN, Đài TNVN; TWĐTNCSHCM;
  - UBND các tỉnh/thành: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ;
  - Ủy ban Olympic Việt Nam;
  - Các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ và Tổng cục;
  - Các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức SEA Games 31;
  - Lưu: VT, TCTDTT, PTL (100b).

  BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Văn Hùng

   

  PHỤ LỤC

  LỊCH THI ĐẤU ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á - SEA GAMES 31
  ( Kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-BVHTTDL ngày tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  TT

  Môn

  Tháng Năm

  Thời gian

  Số ngày tổ chức

   

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

   

   

  Lễ khai mạc

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  12/05/2022

   

   

   

  Lễ bế mạc

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  23/05/2022

   

   

  1

  Điền kinh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14/05 đến 19/05/2022

  6 ngày

   

  2

  Thể thao dưới nước

  Bơi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14/05 đến 19/05/2022

  6 ngày

   

  Nhảy cầu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  08/05 đến 11/05/2022

  4 ngày

   

  3

  Bắn cung

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15/05 đến 19/05/2022

  5 ngày

   

  4

  Cầu lông

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13/05 đến 21/05/2022

  9 ngày

   

  5

  Bóng rổ

  5x5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  16/05 đến 22/05/2022

  7 ngày

   

  3x3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13/05 đến 14/05/2022

  2 ngày

   

  6

  Billiard Snooker

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14/05 đến 22/05/2022

  9 ngày

   

  7

  Boxing

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15/05 đến 22/05/2022

  8 ngày

   

  8

  Đua thuyền Canoeing/Kayak

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  17/05 đến 21/05/2022

  5 ngày

   

  9

  Cờ

  Cờ vua

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10/05 đến 21/05/2022

  12 ngày

   

  Cờ tướng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14/05 đến 20/05/2022

  9 ngày

   

  10

  Xe đạp

  Địa hình

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14/05 đến 17/05/2022

  4 ngày

   

  Đường trường

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  19/05 đến 22/05/2022

  4 ngày

   

  11

  Khiêu vũ thể thao

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15/05 đến 16/05/2022

  2 ngày

   

  12

  Đấu kiếm

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13/05 đến 18/05/2022

  6 ngày

   

  13

  Bóng đá

  Bóng đá nam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  06/05 đến 22/05/2022

  17 ngày

   

  Bóng đá nữ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11/05 đến 21/05/2022

  11 ngày

   

  Futsal nam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10/05 đến 20/05/2022

  11 ngày

   

  Futsal nữ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10/05 đến 20/05/2022

  11 ngày

   

  14

  Golf

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13/05 đến 18/05/2022

  6 ngày

   

  15

  Thể dục

  Dụng cụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13/05 đến 16/05/2022

  4 ngày

   

  Nghệ thuật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  18/05 đến 19/05/2022

  2 ngày

   

  Aerobic

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  21/05 đến 22/05/2022

  2 ngày

   

  16

  Bóng ném

  Trong nhà

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15/05 đến 21/05/2022

  7 ngày

   

  Bãi biển

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  06/05 đến 11/05/2022

  6 ngày

   

  17

  Judo

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  18/05 đến 22/05/2022

  5 ngày

   

  18

  Karate

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  18/05 đến 20/05/2022

  3 ngày

   

  19

  Muay

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  17/05 đến 22/05/2022

  6 ngày

   

  20

  Pencak Silat

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10/05 đến 16/05/2022

  6 ngày

   

  21

  Bi sắt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13/05 đến 19/05/2022

  7 ngày

   

  22

  Đua thuyền Rowing

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  09/05 đến 14/05/2022

  6 ngày

   

  23

  Cầu mây

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13/05 đến 21/05/2022

  9 ngày

   

  24

  Bắn súng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  16/05 đến 22/05/2022

  7 ngày

   

  25

  Bóng bàn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13/05 đến 20/05/2022

  8 ngày

   

  26

  Taekwondo

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  16/05 đến 19/05/2022

  4 ngày

   

  27

  Quần vợt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13/05 đến 22/05/2022

  10 ngày

   

  28

  Bóng chuyền

  Trong nhà

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13/05 đến 22/05/2022

  10 ngày

   

  Bãi biển

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15/05 đến 20/05/2022

  6 ngày

   

  29

  Cử tạ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  19/05 đến 22/05/2022

  4 ngày

   

  30

  Vật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  17/05 đến 19/05/2022

  3 ngày

   

  31

  Wushu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13/05 đến 15/05/2022

  3 ngày

   

  32

  Thể hình

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13/05 đến 15/05/2022

  3 ngày

   

  33

  Bowling

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  16/05 đến 19/05/2022

  4 ngày

   

  34

  Thể thao điện tử

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13/05 đến 22/05/2022

  10 ngày

   

  35

  Lặn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  21/05 đến 22/05/2022

  2 ngày

   

  36

  Kickboxing

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  06/05 đến 13/05/2022

  8 ngày

   

  37

  Kurash

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10/05, 11/05, 13/05

  3 ngày

   

  38

  Jujitsu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14/05 đến 15/05/2022

  2 ngày

   

  39

  Hai môn và ba môn phối hợp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14/05 đến 15/05/2022

  2 ngày

   

  40

  Vovinam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  18/05 đến 22/05/2022

  5 ngày

   

  Ghi chú:

  có lịch trao huy chương

   

  có chương trình thi đấu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nội dung chính

   Tin mới