KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Trách nhiệm của quân nhân dự bị được xếp trong đơn vị dự bị động viên

Trách nhiệm của quân nhân dự bị được xếp trong đơn vị dự bị động viên

   


  Trách nhiệm của quân nhân dự bị được xếp trong đơn vị dự bị động viên

  1. Quân nhân dự bị được xếp trong đơn vị dự bị động viên có trách nhiệm sau đây:

  a) Kiểm tra sức khỏe;

  b) Thực hiện lệnh gọi huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu;

  c) Thực hiện chế độ sinh hoạt đơn vị dự bị động viên và nhiệm vụ do người chỉ huy giao;

  d) Thực hiện lệnh huy động để bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân.

  2. Quân nhân dự bị giữ chức vụ ch huy đơn vị dự bị động viên có trách nhiệm sau đây:

  a) Thực hiện quy đnh tại khoản 1 Điều này;

  b) Nắm tình hình số lượng, chất lượng đơn vị; duy trì đơn vị sinh hoạt theo chế độ và thực hiện chế độ báo cáo;

  c) Quản lý, chỉ huy đơn vị khi huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu;

  d) Quản lý, chỉ huy đơn vị để bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân

  Căn cứ theo điều 4, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

  Nội dung chính

   Tin mới