KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Hoạt động sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Hoạt động sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

  Hoạt động sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

  Trả lời:

     Tại Điều 29 Luật Dân quân tự vệ quy định hoạt động sẵn sàng chiến đấu, gồm: 

  1. Duy trì và thực hiện chế độ hoạt động sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ. 

  2. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch về Dân quân tự vệ. 

  3. Làm nòng cốt xây dựng thôn, xã, phường, thị trấn chiến đấu; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, khu vực phòng thủ, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở địa phương. 

  4. Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng và hoạt động khác.  Nội dung chính

   Tin mới