Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nội dung nào không phản ánh đúng truyền thống của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước?

Giải đáp pháp luật về Nghĩa vụ quân sự và Dân quân tự vệ và các quy định pháp luật khác.

   Nội dung nào không phản ánh đúng truyền thống của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước là Lấy lớn chống nhỏ, lấy nhiều địch ít.

  Nội dung nào không phản ánh đúng truyền thống của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước?

  A. Dựng nước đi đôi với giữ nước.

  B. Lấy lớn chống nhỏ, lấy nhiều địch ít.

  C. Toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện.

  D. Đánh giặc bằng trí thông minh, sáng tạo.

  Đáp án B  Nội dung chính

   Tin mới