KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020, Quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật

Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020, Quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật

   Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020, Quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật


  Ngày 08/7/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2020/NĐ-CP , Quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật; Nghị định bao gồm 4 Chương, 16 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/8/2020, thay thế Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999 của Chính phủ quy định Danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội; Nghị định số 44/2012/NĐ-CP ngày 18/5/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/8/2020, thay thế Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999 của Chính phủ quy định Danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội; Nghị định số 44/2012/NĐ-CP ngày 18/5/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999.

  Nội dung chính

   Tin mới