KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

CHẾ ĐỘ THƯỞNG, PHÚC LỢI CỦA QUÂN NHÂN DỰ BỊ LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP?

CHẾ ĐỘ THƯỞNG, PHÚC LỢI CỦA QUÂN NHÂN DỰ BỊ LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP?

   CHẾ ĐỘ THƯỞNG, PHÚC LỢI CỦA QUÂN NHÂN DỰ BỊ LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP?   Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 487/BDN ngày 14 tháng 6 năm 2022, với nội dung: “Thực hiện quy định của Luật Lực lượng dự bị động viên, Quân nhân dự bị làm việc ở các doanh nghiệp tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp người lao động không được xét hưởng chế độ thưởng, phúc lợi khác của doanh nghiệp do không đảm bảo ngày công lao động, chỉ tiêu sản lượng. Cử tri kiến nghị Bộ Quốc phòng có quy định cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại doanh nghiệp trong thời gian thực hiện nhiệm vụ quân nhân dự bị theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; nhằm đảm bảo nhiệm vụ xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới” (Câu số 14).


  Ngày 20/8/2022, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

  Ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020; Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 8 năm 2020; về chế độ thưởng, phúc lợi khác của doanh nghiệp đối với quân nhân dự bị làm việc trong doanh nghiệp tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, khoản 1 Điều 30 Luật Lực lượng dự bị động viên quy định:


  “Điều 30. Chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ


  1. Chế độ lương và phụ cấp đối với quân nhân dự bị được quy định như sau:

  a) Quân nhân dự bị đang lao động, học tập, làm việc trong cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cơ quan, tổ chức nơi đang lao động, học tập, làm việc trả nguyên lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, phụ cấp đi đường và tiền tàu xe. Trường hợp mức lương, phụ cấp thấp hơn mức lương, phụ cấp áp dụng trong Quân đội nhân dân thì đơn vị Quân đội nhân dân trả phần chênh lệch;

  b) Quân nhân dự bị không thuộc các đối tượng theo quy định tại điểm a khoản này được đơn vị Quân đội nhân dân cấp một khoản phụ cấp theo ngày làm việc trên cơ sở mức tiền lương cơ bản của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ hoặc bằng mức phụ cấp theo cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; tiền tàu xe và phụ cấp đi đường như đối với quân nhân tại ngũ”

  Như vậy Luật Lực lượng dự bị động viên đã quy định việc bảo đảm nguyên lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi (bao gồm chế độ thưởng)... trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu cho quân nhân dự bị làm việc trong doanh nghiệp và hưởng lương từ ngân sách nhà nước, nhưng chưa quy định cụ thể nội dung này đối với quân nhân dự bị làm việc trong doanh nghiệp và không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

  Về giải pháp, Bộ Quốc phòng tiếp thu đồng thời sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo đề xuất hoàn chỉnh hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên, bảo đảm quyền lợi cho quân nhân dự bị làm việc ở các doanh nghiệp tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, phù hợp đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.


  Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trả lời cử tri.

  BQP.

  Nội dung chính

   Tin mới