KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BQP quy định việc xử lý vi phạm chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BQP quy định việc xử lý vi phạm chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

   Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BQP quy định việc xử lý vi phạm chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.


  * Phạm vi điều chỉnh của định dạng gồm:

  - Nghị định quy định về phạm vi điều khiển chính, hình thức xử lý, mức độ xử lý, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm định quyền lập biên bản và thẩm quyền xử lý đối với hành vi chính thức trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

  - Vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng bao gồm: Vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự, về lực lượng dự bị, động viên công vụ, dân quân tự vệ, quốc phòng bảo vệ, khu quân sự và phạm vi quy định về việc sử dụng chứng nhận đăng ký xe quân sự, giấy phép lái xe quân sự và sử dụng, mua bán, sản xuất biển số đăng ký xe quân sự, phương tiện quân sự hoạt động trong lĩnh vực này khu vực nội thủy và hàng hải.

  - Vi phạm chính trong lĩnh vực cơ bản bao gồm: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước; Vi phạm quy định về bảo vệ thông tin bí mật nhà nước khi được đưa ra bằng phương tiện thông tin, truyền thông hoặc lưu giữ trên các thiết bị điện tử, tin học và trên mạng thông tin mà không được mã hóa bằng mật mã cơ bản; Phạm vi định nghĩa về thời hạn không được tham gia hoạt động mật mã và quy định về sản xuất, cung cấp sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

  - Các nhà quản lý vi phạm khác chính liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu không được quy định tại nghị quyết này thì hãy áp dụng quy định về việc xử lý vi phạm chính tại các yêu cầu khác có liên quan.

  * Bao gồm các ứng dụng đối tượng:

  - Nghị định này áp dụng cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài (tổ chức, cá nhân) thực hiện hành vi chính thức về quốc phòng, cơ yếu trong lãnh thổ Việt Nam; người có quyền kiểm tra quyền thiết lập biên soạn phạm vi chính và người có thẩm quyền xử lý bản quyền điều chỉnh vi phạm quy định tại nghị định này.

  - Theo đó, về tổ chức quy định nội dung trên bao gồm: Cơ quan nhà nước có điều hành vi phạm mà cơ quan điều hành đó không thuộc cơ quan quản lý nhà nước được giao; Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Tổ hợp tác, cộng tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Đơn vị sự nghiệp; Tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

  - Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, hộ gia đình thực hiện hành vi vi phạm chính quy định tại Nghị định này bị xử lý vi phạm như đối với cá nhân.

  Tải văn bản:

  VBHN04BQP.pdf

  Nội dung chính

   Tin mới