KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

BỘ QUỐC PHÒNG TRẢ LỜI VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

BỘ QUỐC PHÒNG TRẢ LỜI VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

   BỘ QUỐC PHÒNG TRẢ LỜI VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ  Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 2081/BDN ngày 30/12/2022, với nội dung: “Hiện nay việc áp dụng thực hiện Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu còn vướng mắc, có trường hợp diễn ra nhưng quy định chưa đề cập đến, mặc dù đã có các văn bản hướng dẫn liên quan rất nhiều (ví dụ: Việc thực hiện khám sơ tuyển Nghị định số 37/2022 bãi bỏ điều 5 Nghị định số 120/2013 về vi phạm trong khám sơ tuyển. Việc xác định thời hiệu, thời hạn là 01 năm nên khi xử lý vi phạm hành chính đối với công dân gặp nhiều khó khăn như công dân vắng mặt không về chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính...). Đề nghị tham mưu Chính phủ xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn” (Câu số 15).


  Ngày 28/02/2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:


  - Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự:


  Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, một trong những căn cứ để quy định hành vi vi phạm hành chính là phải “có vi phạm các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm của pháp luật về trật tự quản lý hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước”. Như vậy, để bảo đảm cơ sở pháp lý, về mặt nguyên tắc, văn bản quy phạm pháp luật về trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước (văn bản quy phạm pháp luật về nội dung) phải được ban hành và có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước đó.


  Theo ý kiến của Bộ Tư pháp khi thẩm định Nghị định số 37/2022/NĐ-CP, khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự chỉ là một bước trong hoạt động chuẩn bị cho việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, nội dung này chưa được quy định trong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; do đó, Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ đã bãi bỏ Điều 5 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP về vi phạm quy định sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự để bảo đảm đúng quy định của pháp luật.


  Về giải pháp: Bộ Quốc phòng trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri và chi đạo cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn.


  - Kiến nghị về việc xác định thời hiệu, thời hạn xử lý vi phạm hành chính:


  Theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, việc xác định thời hiệu, thời hạn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu phải tuân thủ theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; cụ thể: Khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu là 01 năm; trong thời hạn quy định trên mà cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.


  Việc quy định thời hiệu, thời hạn trong Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tuân thủ đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).


  Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trả lời cử tri.

  Nội dung chính

   Tin mới