KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Bộ Quốc phòng trả lời về đề nghị tăng phụ cấp, chế độ của Dân quân tự vệ khi tham gia huấn luyện, làm nhiệm vụ

Bộ Quốc phòng trả lời về đề nghị tăng phụ cấp, chế độ của Dân quân tự vệ khi tham gia huấn luyện, làm nhiệm vụ

   Bộ Quốc phòng trả lời về đề nghị tăng phụ cấp, chế độ của Dân quân tự vệ khi tham gia huấn luyện, làm nhiệm vụ


  Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, với nội dung: “Đề nghị sửa đổi Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, theo hướng tăng phụ cấp, chế độ của lực lượng Dân quân tự vệ khi tham gia huấn luyện, điều động làm nhiệm vụ” (Câu số 23).


  Ngày 25/7/2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

  Thứ nhất, ngày 30/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ (Nghị định số 72/2020/NĐ-CP). Theo đó, tại khoản 2 Điều 16 quy định:“Định mức hưởng chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ quy định tại Điều 7, 8, 11, 12, 13 và Điều 15 của Nghị định này được điều chỉnh trong trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở hoặc mức tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang”.

  Ngày 11/11/2022, tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

  Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; theo đó, Nghị định quy định: Từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng mức lương cơ sở lên mức 1.800.000 đồng/tháng, hiện nay đã áp dụng.

  Thứ hai, năm 2022, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Chính phủ và 63 địa phương trên phạm vi toàn quốc tổ chức tổng kết, đều thống nhất đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP để nâng mức hưởng một số chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự trong tình hình mới.


  Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang phối hợp các Bộ, ngành và địa phương soạn thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, để phù hợp với Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ ban hành quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; tuy nhiên phải tuân thủ Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, do đó dự thảo Nghị định sửa đổi theo hướng như sau:

  1. Sửa đổi mức hưởng các chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ theo hướng bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở.

  2. Điều chỉnh mức hưởng phụ cấp, trợ cấp cho Dân quân tự vệ.

  3. Điều chỉnh, bổ sung định mức trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ.

  4. Điều chỉnh, bổ sung quy định bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực và thân nhân dân quân thường trực.

  5. Bổ sung quy định trách nhiệm bảo đảm kinh phí đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp ngành quân sự cơ sở.

  Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh, trân trọng gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh để trả lời cử tri.

  Nội dung chính

   Tin mới