KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có được điều động dân quân tự vệ đi làm nhiệm vụ không?

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có được điều động dân quân tự vệ đi làm nhiệm vụ không?

     Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có được điều động dân quân tự vệ đi làm nhiệm vụ không?


    Căn cứ điều 32, luật Dân quân tự vệ 2019 quy định về Thẩm quyền điều động Dân quân tự vệ.


    Tại khoản g nêu rõ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã điều động dân quân thuộc quyền trong phạm vi cấp xã sau khi được sự nhất trí của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;

    Từ những căn cứ trên, để điều động Dân quân tự vệ trên địa bàn xã đi làm nhiệm vụ thì chỉ có Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã mới là người chỉ huy trực tiếp điều động, tuy nhiên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phải báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xin ý kiến và được nhất trí mới được điều động lực lượng Dân quân tự vệ.

    Như vậy, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không được quy định là người trực tiếp có thể điều động lực lượng Dân quân tự vệ đi làm nhiệm vụ. Mặt khác Chỉ huy trưởng Quan hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã là quan hệ phục tùng sự chỉ đạo, quản lý, điều hành về công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã. Do vậy, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có thể chỉ đạo cho Chỉ huy trưởng điều động lực lượng Dân quân tự vệ làm nhiệm vụ khi cần thiết.

    Nội dung chính

      Tin mới