KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thông tư 41/2023/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở với đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng

Thông tư 41/2023/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở với đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng

   Thông tư 41/2023/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở với đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng


  THÔNG TƯ 

  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Bảng lương, phụ cấp sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quốc phòng theo quy định mới nhất của Bộ Quốc phòng
  Bảng lương, phụ cấp sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quốc phòng theo quy định mới nhất của Bộ Quốc phòng.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức quốc phòng.

  2. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; học viên cơ yếu hưởng phụ cấp sinh hoạt phí (sau đây viết tắt là học viên cơ yếu).

  3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP).

  Điều 3. Cách tính mức lương, phụ cấp và trợ cấp

  1. Mức lương cơ sở: 1.800.000 đồng/tháng.

  2. Cách tính mức lương, phụ cấp quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu và phụ cấp, trợ cấp của các đối tượng được quy định tại Điều 2 Thông tư này, như sau:

  a) Mức lương

  Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Hệ số lương hiện hưởng

  b) Mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu

  Mức phụ cấp quân hàm thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng

  c) Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu

  Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng

  d) Mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở

  Đối với người hưởng lương

  Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định

  Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu

  Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức phụ cấp quân hàm binh nhì (tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng)

  x

  Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định

  đ) Mức phụ cấp tính theo tỷ lệ %

  Đối với người hưởng lương:

  Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023 = (Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2023 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01/7/2023 + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01/7/2023) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

  Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu:

  Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

  e) Mức trợ cấp tính theo mức lương cơ sở

  Mức trợ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Số tháng được hưởng trợ cấp theo quy định

  3. Các mức lương, phụ cấp, trợ cấp của sĩ quan, người hưởng lương cấp hàm cơ yếu, quân nhân chuyên nghiệp, người hưởng lương chuyên môn kỹ thuật cơ yếu, công nhân quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu được quy định tại các Bảng của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

  4. Đối với viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được áp dụng cách tính mức lương, phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại khoản 2 Điều này.

  5. Các khoản phụ cấp, trợ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể, giữ nguyên theo quy định hiện hành.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  1. Căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại Thông tư này, các cơ quan, đơn vị lập bảng lương, phụ cấp, cấp phát cho các đối tượng được hưởng.

  2. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này có quyết định điều động công tác sang cơ quan, đơn vị khác trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận đối tượng căn cứ vào yếu tố ghi trong “Giấy giới thiệu cung cấp tài chính” hoặc “Giấy thôi trả lương” của đơn vị cũ, lập danh sách cấp phát, truy lĩnh phần chênh lệch theo quy định.

  3. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được áp dụng mức lương cơ sở tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương và mức phụ cấp lương làm căn cứ tính đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động cho các đối tượng được hưởng. Nguồn kinh phí thực hiện do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tự bảo đảm.

  4. Khi cấp phát tiền lương cho các đối tượng được hưởng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tính thu các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân (nếu có)).

  5. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng lập các báo cáo theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này gửi về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính) trước ngày 15 tháng 7 năm 2023 để tổng hợp báo cáo Nhà nước.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 8 năm 2023; Thông tư số 79/2019/TT-BQP ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  2. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

  3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản đã được sửa đổi, bổ sung; văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tương ứng.

  Điều 6. Trách nhiệm thi hành

  1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính) để nghiên cứu, giải quyết./.


  DANH MỤC BẢNG LƯƠNG, NÂNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP

  (Kèm theo Thông tư số 41/2023/TT-BQP ngày 28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  SỐ TT

  TÊN GỌI

  NỘI DUNG

  1

  Bảng 1

  Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu

  2

  Bảng 2

  Bảng nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu

  3

  Bảng 3

  Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo

  3.1. Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội nhân dân

  3.2. Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Cơ yếu

  4

  Bảng 4

  Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu

  5

  Bảng 5

  Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu

  6

  Bảng 6

  Bảng lương công nhân quốc phòng

  Bảng 1

  BẢNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN VÀ CẤP HÀM CƠ YẾU

  Đơn vị tính: Đồng

  SỐ TT

  ĐỐI TƯỢNG

  HỆ SỐ

  MỨC LƯƠNG THỰC HIỆN từ 01/7/2023

  1

  Đại tướng

  10,40

  18.720.000

  2

  Thượng tướng

  9,80

  17.640.000

  3

  Trung tướng

  9,20

  16.560.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 10

  4

  Thiếu tướng

  8,60

  15.480.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 9

  5

  Đại tá

  8,00

  14.400.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 8

  6

  Thượng tá

  7,30

  13.140.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 7

  7

  Trung tá

  6,60

  11.880.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 6

  8

  Thiếu tá

  6,00

  10.800.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 5

  9

  Đại úy

  5,40

  9.720.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 4

  10

  Thượng úy

  5,00

  9.000.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 3

  11

  Trung úy

  4,60

  8.280.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 2

  12

  Thiếu úy

  4,20

  7.560.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 1

  Bảng 2

  BẢNG NÂNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN VÀ CẤP HÀM CƠ YẾU

  Đơn vị tính: Đồng

  SỐ TT

  ĐỐI TƯỢNG

  NÂNG LƯƠNG LẦN 1

  NÂNG LƯƠNG LẦN 2

  Hệ số

  Mức lương từ 01/7/2023

  Hệ số

  Mức lương từ 01/7/2023

  1

  Đại tướng

  11,00

  19.800.000

  -

  -

  2

  Thượng tướng

  10,40

  18.720.000

  -

  -

  3

  Trung tướng

  9,80

  17.640.000

  -

  -

  Cấp hàm cơ yếu bậc 10

  4

  Thiếu tướng

  9,20

  16.560.000

  -

  -

  Cấp hàm cơ yếu bậc 9

  5

  Đại tá

  8,40

  15.120.000

  8,60

  15.480.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 8

  6

  Thượng tá

  7,70

  13.860.000

  8,10

  14.580.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 7

  7

  Trung tá

  7,00

  12.600.000

  7,40

  13.320.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 6

  8

  Thiếu tá

  6,40

  11.520.000

  6,80

  12.240.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 5

  9

  Đại úy

  5,80

  10.440.000

  6,20

  11.160.000

  10

  Thượng úy

  5,35

  9.630.000

  5,70

  10.260.000

  Bảng 3

  BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

  3.1. BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

  Đơn vị tính: Đồng

  SỐ TT

  CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

  HỆ SỐ

  MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/7/2023

  1

  Bộ trưởng

  1,50

  2.700.000

  2

  Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

  1,40

  2.520.000

  3

  Chủ nhiệm Tổng cục; Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân chủng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

  1,25

  2.250.000

  4

  Tư lệnh Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng

  1,10

  1.980.000

  5

  Phó Tư lệnh Quân đoàn; Phó Tư lệnh Binh chủng

  1,00

  1.800.000

  6

  Sư đoàn trưởng

  0,90

  1.620.000

  7

  Lữ đoàn trưởng

  0,80

  1.440.000

  8

  Trung đoàn trưởng

  0,70

  1.260.000

  9

  Phó Trung đoàn trưởng

  0,60

  1.080.000

  10

  Tiểu đoàn trưởng

  0,50

  900.000

  11

  Phó Tiểu đoàn trưởng

  0,40

  720.000

  12

  Đại đội trưởng

  0,30

  540.000

  13

  Phó Đại đội trưởng

  0,25

  450.000

  14

  Trung đội trưởng

  0,20

  360.000

  3.2. BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CƠ YẾU

  Đơn vị tính: Đồng

  SỐ TT

  CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

  HỆ SỐ

  MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/7/2023

  1

  Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ

  1,30

  2.340.000

  2

  Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ

  1,10

  1.980.000

  3

  Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ

  0,90

  1.620.000

  4

  Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ

  0,70

  1.260.000

  5

  Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ

  0,50

  900.000

  6

  Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ

  0,40

  720.000

  7

  Trưởng ban hoặc Đội trưởng cơ yếu đơn vị và tương đương của các tổ chức thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ

  0,20

  360.000

  Bảng 4

  BẢNG PHỤ CẤP QUÂN HÀM HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ VÀ HỌC VIÊN CƠ YẾU

  Đơn vị tính: Đồng

  SỐ TT

  ĐỐI TƯỢNG

  HỆ SỐ

  MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/7/2023

  1

  Thượng sĩ

  0,70

  1.260.000

  Học viên cơ yếu năm thứ năm

  2

  Trung sĩ

  0,60

  1.080.000

  Học viên cơ yếu năm thứ tư

  3

  Hạ sĩ

  0,50

  900.000

  Học viên cơ yếu năm thứ ba

  4

  Binh nhất

  0,45

  810.000

  Học viên cơ yếu năm thứ hai

  5

  Binh nhì

  0,40

  720.000

  Học viên cơ yếu năm thứ nhất

  Bảng 5

  BẢNG LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CƠ YẾU

  Đơn vị tính: Đồng

  Bảng lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quốc phòng theo quy định mới nhất của Bộ Quốc phòng - Ảnh 7.
  III. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp
  Bảng lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quốc phòng theo quy định mới nhất của Bộ Quốc phòng - Ảnh 8.

  BẢNG 6

  BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG

  Đơn vị tính: Đồng

  Bảng lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quốc phòng theo quy định mới nhất của Bộ Quốc phòng - Ảnh 9.
  Nội dung chính

   Tin mới