KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Dự thảo đề xuất tăng nhiều khoản phụ cấp cho thôn đội trưởng?

Dự thảo đề xuất tăng nhiều khoản phụ cấp cho thôn đội trưởng?

   Dự thảo đề xuất tăng nhiều khoản phụ cấp cho thôn đội trưởng?  Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.


  Đề xuất mức hưởng phụ cấp hàng tháng và phụ cấp chức vụ của thôn đội trưởng bằng hệ số nhân mức lương cơ sở, cụ thể như sau:


  Về phụ cấp chức vụ thôn đội trưởng: 0,12 và hưởng thêm 100% phụ cấp chức vụ tiểu đội trưởng khi kiêm nhiệm tiểu đội trưởng Dân quân tại chỗ, hoặc 100% phụ cấp chức vụ trung đội trưởng khi kiêm nhiệm trung đội trưởng Dân quân tại chỗ. Trường hợp thôn tổ chức tổ Dân quân tại chỗ thì được hưởng thêm 100% phụ cấp chức vụ của tiểu đội trưởng;


  Về phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng: Mức hưởng phụ cấp hằng tháng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nhưng không thấp hơn 0,5 mức lương cơ sở”. 

  Nội dung chính

   Tin mới