KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mẫu Nghị quyết/Biên bản cuộc họp của thôn, tổ dân phố mới nhất

Mẫu Nghị quyết/Biên bản cuộc họp của thôn, tổ dân phố

   Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó có mẫu Nghị quyết/Biên bản cuộc họp của thôn, tổ dân phố.

  Mẫu Nghị quyết/Biên bản cuộc họp của thôn, tổ dân phố          

  Mẫu số 03

  UBND XÃ/PHƯỜNG….

  THÔN, TỔ DÂN PHỐ .....

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


            …, ngày …… tháng …… năm ……

  NGHỊ QUYẾT/BIÊN BẢN CUỘC HỌP/BẢN GHI NHỚ/BẢN THỎA THUẬN     

  CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

  Về việc.....

  ­­

  Hôm nay, vào hồi.... giờ......phút, ngày......tháng .....năm, tại........., thôn, tổ dân phố…. tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư về việc ...............................

  I. Thành phần tham dự

  1. Chủ trì: Ông (bà) …..………….….. Chức vụ: …..……………….....

  2. Thư ký: Ông (bà) ……………......… Chức vụ: …………………….

  3. Thành phần tham dự:………………………………………………...

  - Số hộ gia đình có đại diện tham dự cuộc họp:………………………..

  - Số hộ gia đình không có người đại diện tham dự:...…………………

  II. Nội dung cuộc họp

  1. ………………………………………………………………………….

  2. …………………………………………………………………………

  ..…………………………………………………………………………..

  III. Ý kiến phát biểu, thảo luận

  1. …………………………………………………………………………

  2.…………………………………………………………………………

  ..…………………………………………………………………………

  IV. Kết quả biểu quyết

  1. Đối với hình thức biểu quyết bằng giơ tay

  -  Tổng số hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố .............................................

  - Số đại diện hộ gia đình có mặt tham gia biểu quyết:...., chiếm tỷ lệ .....%

  - Số hộ gia đình không có người đại diện tham gia biểu quyết:…., chiếm tỷ lệ…..%

  - Kết quả biểu quyết như sau:

  (1). …………………………………………………………………..

  (2).. .....………………………………………………………………..

  2. Đối với hình thức biểu quyết bỏ phiếu kín

  -  Tổng số hộ gia đình trong thôn , tổ dân phố ............................................

  - Số đại diện hộ gia đình có mặt tham gia bỏ phiếu:......, chiếm tỷ lệ .....%

  - Số hộ gia đình không có người đại diện tham gia bỏ phiếu:.., chiếm tỷ lệ…..%

  - Số phiếu phát ra: .................... phiếu

  - Số phiếu thu về: ...................... phiếu

  - Số phiếu hợp lệ: ...................... phiếu

  - Số phiếu không hợp lệ: ........... phiếu

  - Kết quả biểu quyết như sau:

  (1). …………………………………………………………………..

  (2). .....………………………………………………………………..

  3. Đối với hình thức biểu quyết trực tuyến

  -  Tổng số hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố ..............................................

  - Tổng số đại diện hộ gia đình của thôn, tổ dân phố biểu quyết đồng ý lựa chọn hình thức biểu quyết trực tuyến (đạt tỷ lệ .....%) so với tổng số đại diện hộ gia đình tham gia lựa chọn hình thức biểu quyết trực tuyến.

  - Số hộ gia đình có đại diện tham gia biểu quyết trực tuyến:….., chiếm tỷ lệ…..%

  - Số hộ gia đình không có đại diện tham gia biểu quyết trực tuyến:….., chiếm tỷ lệ…..%

  - Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

  (1). …………………………………………………………………..

  (2) .....………………………………………………………………..

  V. Kết luận cuộc họp

  Các nội dung cộng đồng dân cư quyết định………………………………

  Cuộc họp kết thúc vào lúc ….. giờ ….. ngày …. tháng ….. năm ……, Nghị quyết/Biên bản cuộc họp/Bản ghi nhớ/Bản thỏa thuận cuộc họp của cộng đồng dân cư được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

   

  THƯ KÝ

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

  (Ký, ghi rõ họ tên)


     Nội dung chính

   Tin mới