KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Dân quân thường trực có thể trở thành sĩ quan Quân đội hay không?

Dân quân thường trực có thể trở thành sĩ quan Quân đội hay không?

   Dân quân thường trực có thể trở thành sĩ quan Quân đội hay không?


  Em là Dân quân thường trực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cho em hỏi khi tham gia Dân quân thường trực thì có cơ hội để trở thành sĩ quan quân đội hay không?

  Bạn Vinh ở Thành phố Hồ Chí Minh hỏi:


  Trả lời với nội dung trên như sau:

  Căn cứ tại điều 5, Luật số 72/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

  Điều 5. Nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ


  Những người sau đây được tuyển chọn bổ sung cho đội ngũ sĩ quan tại ngũ:

  1. Hạ sĩ quan, binh sĩ tốt nghiệp các trường đào tạo sĩ quan hoặc các trường đại học ngoài quân đội;

  2. Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu;

  3. Quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng tại ngũ tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo, bồi dưỡng chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

  4. Cán bộ, công chức ngoài quân đội và những người tốt nghiệp đại học trở lên được điều động vào phục vụ trong quân đội đã được đào tạo, bồi dưỡng chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

  5. Sĩ quan dự bị.


  Như vậy, từ những căn cứ trên Dân quân thường trực không phải là nguồn bổ sung cho đội ngũ sĩ quan tại ngũ.

  Để trở thành sĩ quan tại ngũ thì Dân quân thường trực có thể tham gia thi vào các trường quân đội nếu đang còn nằm trong độ tuổi quy định của pháp luật.

  Nội dung chính

   Tin mới