KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quy định mới về mức phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

Quy định mới về mức phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

  Quy định mới về mức phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023


  HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 111/2023/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp và kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng và mức phụ cấp kiêm nhiệm của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp đối với một số chức danh khác trên địa bàn tỉnh. 

  Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày tháng 03 tháng 10 năm 2023.

  Theo đó khoản 1, điều 5, Nghị quyết số 111/2023/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp hàng tháng của thôn đội trưởng như sau:

  Chức danh Thôn đội trưởng: Bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng và hưởng chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.

  Mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000

  Phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng sẽ tính như sau: 0,5 x 1.800.000 = 900.000

  Lưu ý: Mức phụ cấp này chưa bao gồm phụ cấp chức vụ chỉ huy DQTV theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ. (Thôn đội trưởng: 178.800 đồng và hưởng thêm 29.800 đồng khi kiêm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng, hoặc 35.760 đồng khi kiêm nhiệm chức vụ trung đội trưởng dân quân tại chỗ. Trường hợp thôn chỉ tổ chức tổ dân quân tại chỗ thì được hưởng thêm 29.800 đồng;

  Xem toàn văn nghị quyết: Tại đây!


  Nội dung chính

   Tin mới