KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Điều 10 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng

Điều 10 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng

   Điều 10 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng


  Ngày 06/12/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.
  Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  Điều 10. Giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự

  1. Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự khi có khiếu nại liên quan đến sức khỏe của công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị do Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện đề nghị.

  2. Yêu cầu giám định: Kết luận giám định phải xác định rõ tình trạng bệnh tật, phân loại sức khỏe theo Mục I, Mục IPhụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Hồ sơ đề nghị giám định, gồm:

  a) Đơn đề nghị giám định cá nhân (theo Mu 8 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này);

  b) Văn bản đề nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện;

  c) Bản sao hợp lệ Phiếu sức khe nghĩa vụ quân sự, Phiếu kiểm tra sức khỏe quân nhân dự bị hoặc Phiếu phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (tùy theo nội dung đề nghị giám định).

  4. Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh phải có kết luận giám định sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và gửi hồ sơ, kết quả giám định cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện.

  5. Quyết định của Hội đồng giám định y khoa cp tỉnh là kết luận cuối cùng về khiếu nại sc khỏe ccông dân thc hiện nghĩa vụ quân sự.

  Nội dung chính

   Tin mới