KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tiêu chuẩn Khen tặng danh hiệu"Chiến sỹ tiên tiến" trong lực lượng Dân quân tự vệ

Căn cứ theo Thông tư số 179/2007/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng Dân quân tự vệ Chiến sĩ được khen tặng danh hiệu "chiến sĩ tiên tiến" như sau:

  Căn cứ theo Thông tư 97/2010/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng Dân quân tự vệ  Chiến sỹ
   DQTV được khen tặng danh hiệu "Chiến sỹ tiên tiến" như sau:


  Chiến sỹ tiên tiến.
  Xét tặng thường xuyên hằng năm cho cán bộ chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ thường trực, cơ động, Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã, cán bộ chuyên trách đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, đạt các tiêu chuẩn sau:
  a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách và cương vị được giao (sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ độc lập chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xung kích trong bảo vệ sản xuất, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch họa; vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở, địa phương vững mạnh);
  b) Thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình huấn luyện. Đối với các nội dung thi hoặc kiểm tra, phải có 100% các nội dung đạt yêu cầu trở lên, trong đó có ít nhất 65% đạt khá, giỏi;
  c) Hoàn thành tốt nhiệm vụ lao động sản xuất, học tập, công tác;
  d) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; có đạo đức, lối sống lành mạnh.
  Danquantuve.com
  Nội dung chính

   Tin mới