KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Luật Dân quân tự vệ năm 2019 giao Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết bao nhiêu nội dung, ban hành bao nhiêu văn bản quy định chi tiết thi hành Luật?

Luật Dân quân tự vệ năm 2019 giao Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết bao nhiêu nội dung, ban hành bao nhiêu văn bản quy định chi tiế

   Câu hỏi 6. Luật Dân quân tự vệ năm 2019 giao Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết bao nhiêu nội dung, ban hành bao nhiêu văn bản quy định chi tiết thi hành Luật?


  Trả lời:

             1. Luật giao Chính phủ quy định chi tiết 8 nội dung. Theo đó, Chính phủ quy định chi tiết tại 02 nghị định, gồm:

  - Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

  - Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ Quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ.

             2. Luật giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết 12 nội dung. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết tại 07 thông tư, gồm:

  - Thông tư số 29/2020/TT-BQP ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ. 

  - Thông tư số 43/2020/TT-BQP ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch về Dân quân tự vệ. 

  - Thông tư số 57/2020/TT-BQP ngày 13/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ. 

  - Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ. 

  - Thông tư số 75/2020/TT-BQP ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ.

  Thông tư số 76/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định trang bị, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật của Dân quân tự vệ.

   - Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ.


  Tài liệu:

  Hỏi đáp pháp luật về Dân quân tự vệ

  Nội dung chính

   Tin mới