KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Luật Dân quân tự vệ năm 2019 được Quốc hội thông qua vào thời gian nào; hiệu lực thi hành và thay thế luật nào?

Luật Dân quân tự vệ năm 2019 được Quốc hội thông qua vào thời gian nào; hiệu lực thi hành và thay thế luật nào?

   Câu hỏi 4. Luật Dân quân tự vệ năm 2019 được Quốc hội thông qua vào thời gian nào; hiệu lực thi hành và thay thế luật nào?


  Trả lời:

  - Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019 (sau đây gọi tắt là Luật Dân quân tự vệ) và được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố tại Lệnh số 12/2019/L-CTN ngày 03 tháng 12 năm 2019.

  - Tại khoản 1 Điều 50 quy định: Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

  - Tại khoản 2 Điều 50 Luật Dân quân tự vệ quy định như sau: Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

  Tài liệu:

  HỎI - ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ


  Nội dung chính

   Tin mới