KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thông tư số 94/2021/TT-BQP về Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ.

Ngày 16/7/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 94/2021/TT-BQP về Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ.

   Thông tư ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ


  Ngày 16/7/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 94/2021/TT-BQP về Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ.

  Ban hành kèm theo Thông tư này Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng:TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021. Bãi bỏ Tiêu chuẩn 1822:2014, Trang phục Dân quân tự vệ; ban hành kèm theo Thông tư số 193/2014/TT-BQP ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

  File đính kèm :

  Nội dung chính

   Tin mới