KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mẫu Bảng danh sách cấp phát phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Khung B theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

Mẫu Bảng danh sách cấp phát phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Khung B theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

   Mẫu Bảng danh sách cấp phát phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Khung B theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP  Mẫu số 03. Bảng danh sách cấp phát phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Khung B

  BỘ CHQS …..
  BAN CHQS…....

  BẢNG DANH SÁCH CẤP PHÁT PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CHO CÁN Bộ KHUNG B

  QUÝ…NĂM…

  Biểu số: 645/QP-ĐV

  Khổ 19x27

  Số: ……/…….

   

   

   

  Số TT

  Số sổ lĩnh phụ cấp

  Họ và tên

  Nơi cư trú Cơ quan, tổ chức

  Được bổ nhiệm vào đơn vị dự bị động viên

  Số tiền được hưởng

  Ký nhận

  Chức vụ

  Đơn vị DBĐV

  Ngày bổ nhiệm

  Mức phụ cấp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng (bằng số)...................................... (bằng chữ)..................................................................

   

   

  CƠ QUAN QUÂN LỰC (CÁN BỘ)
  (Chữ ký)  Cấp bậc, họ và tên

   

  CƠ QUAN TÀI CHÍNH
  (Chữ ký)
  Cấp bậc, họ và tên

  Ngày ... tháng năm ...
  CHỈ HUY TRƯỞNG
  (Chữ ký, đóng dấu)
  Cấp bậc, họ và tên

   


  Nội dung chính

   Tin mới