Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mẫu số 05. Biên bản sinh hoạt quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

Mẫu số 05. Biên bản sinh hoạt quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

   Mẫu số 05. Biên bản sinh hoạt quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP


   


   

  Mẫu số 05. Biên bản sinh hoạt quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên

  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ…
  BAN CHQS ……………….
  ------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: …./BB-…….

  Địa danh, ngày tháng năm

   

  BIÊN BẢN

  Sinh hoạt quân nhân dự bđã xếp vào đơn vị dự bị động viên năm ....

   

  Thời gian bắt đầu: …………………………………………………………

  Địa điểm: ………………………………………………………………

  Chủ tọa: …………………………………………………………

  Thư ký: ………………………………………………………

  I. THÀNH PHẦN SINH HOẠT

  1. Đại diện chính quyền địa phương

  a) Họ và tên: …………………. Chức vụ: ……………………………

  b) ……………………………………………………………….........

  2. Đại diện Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ...

  a) Họ và tên: ……………. Cấp bậc: …… Chức vụ: ……………………

  b) ............................................................................................................

  3. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ...

  a) Họ và tên: ………………………. Chức vụ: ………………………

  b) …………………………………………………………………

  4. Quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên: ……………….(1)

  II. NỘI DUNG

  1. Nội dung sinh hoạt (2)

  ……………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………

  2. Chất lượng đơn vị

  Chỉ tiêu QNDB được giao: ………….. (SQ: ………..; HSQ, BS: ……..); đã xếp: (SQ: ……..; HSQ, BS: ………..), cụ thể:

  a) Đơn vị: ……….: Tổng số: ……… (SQ: …….; BS: ……..); đã xếp: …

  b) Đơn vị: ……………………………………………………………

  3. Quân nhân dự bị thay đổi trong năm

  - Đã sắp xếp, bổ nhiệm: ……………..(SQ: ……….; HSQ, BS:………).

  - Miễn nhiệm, giải ngạch: ……………..(SQ: ……….; HSQ, BS:………).

  - Lý do khác: …………….……….…..(SQ: ……….; HSQ, BS:………).

  4. Nhận xét

  - Ưu điểm: …………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………

  - Tồn tại: ………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………

  5. Ý kiến đề nghị

  ……………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………

  Buổi sinh kết thúc vào ...... ngày tháng ... năm; biên bản được lập thành 03 bản: 01 bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, 01 bn gửi Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, 01 bản lưu tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã./.

   

  THƯ KÝ
  (Chữ ký)  Họ và tên

  CHỦ TỌA
  (Chữ ký, đóng dấu)  Họ và tên

  *Ghi chú:

  (1) Tổng số QNDB triệu tập, có mặt (sĩ quan; hạ sĩ quan, binh sĩ).

  (2) Nội dung sinh hoạt (tóm tắt việc thực hiện nội dung sinh hoạt theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này).


  Nội dung chính

   Tin mới