KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng về dân quân tự vệ

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng về dân quân tự vệ

   Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng về dân quân tự vệ
  Mẫu số 01 - Tờ trình đề nghị khen thưởng

  ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
  ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: ………/TTr……..1

          ……….2, ngày …….. tháng ……. năm …..

   

  TỜ TRÌNH

  Về việc tặng thưởng………………………………..3

  Kính gửi:…………………………….4

  Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

  Căn cứ …………………………………………………………………………….5

  Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh …………………… 6 kính trình ………………..7, đề nghị …………8 tặng thưởng …………….9 cho ……………10 tập thể (cá nhân).

  Đã có thành tích ……………………………………………………….11

  (Có danh sách kèm theo).

  Các trường hợp đề nghị khen thưởng trên đã được ………………12 xem xét kỹ, đủ tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định.

  Kính trình …………………………….. 13 xem xét, quyết định./.


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - …………
  - Lưu:.

                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN 14
            (Ký, đóng dấu)

  __________

  1 Chữ viết tắt của đơn vị trình khen thưởng.

  2 Ghi địa danh theo quy định.

  3 Ghi tên hình thức đề nghị khen thưởng.

  4. Ghi tên cơ quan người có thẩm quyền khen thưởng.

  5. Ghi căn cứ khác có liên quan.

  6. Ghi tên cơ quan trình khen thưởng.

  7. Ghi tên người có thẩm quyền xét đề nghị hoặc có thẩm quyền đề nghị khen thưởng.

  8. Tên Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền đề nghị hoặc có thẩm quyền đề nghị khen thưởng.

  9. Tên hình thức đề nghị khen thưởng.

  10. Tên (số lượng) tập thể hoặc cá nhân đề nghị khen thưởng,

  11. Thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (câu tuyên dương thành tích).

  12. Tên tổ chức xét duyệt.

  13. Tên thủ trưởng xét duyệt.

  14. Chức danh Thủ trưởng đơn vị trình khen.


  Nội dung chính

   Tin mới