KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được thăng quân hàm Sĩ quan dự bị theo quy định nào?

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được thăng quân hàm Sĩ quan dự bị theo quy định nào?

   Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được thăng quân hàm Sĩ quan dự bị theo quy định nào?


  Tại khoản 3, Điều 41 Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định về Bổ nhiệm chức vụ, phong, thăng quân hàm sĩ quan dự bị:


  ...

  Căn cứ vào nhu cầu biên chế, tiêu chuẩn chức vụ của sĩ quan, kết quả học tập quân sự và thành tích phục vụ quốc phòng, sĩ quan dự bị được bổ nhiệm chức vụ trong các đơn vị dự bị động viên hoặc giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được thăng cấp bậc quân hàm tương xứng với chức vụ đảm nhiệm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với sĩ quan dự bị đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

  ...

  Thời hạn xét thăng quân hàm sĩ quan dự bị dài hơn 2 năm so với thời hạn của mỗi cấp bậc quân hàm sĩ quan tại ngũ.

  Như vậy, sĩ quan dự bị đang giữ chức vụ trong đơn vị dự bị động viên hoặc Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được thăng cấp bậc quân hàm khi đã đủ số năm theo quy định.

  Nội dung được căn cứ theo:

  - Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014.

  - Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành.

  Nội dung chính

   Tin mới