KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thời gian đi Dân quân tự vệ năm 2024 là bao lâu?

Thời gian đi Dân quân tự vệ năm 2024 là bao lâu?

   Thời gian đi Dân quân tự vệ năm 2024 là bao lâu?


  Theo quy định hiện nay khi tham gia Dân quân tự vệ căn cứ vào nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương các chiến sĩ sẽ được biên chế vào các thành phần như sau:

  1. Dân quân tự vệ tại chỗ.

  2. Dân quân tự vệ cơ động.

  3. Dân quân thường trực.

  4. Dân quân tự vệ biển.

  5. Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế.

  Theo khoản 2, điều 8, luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ:

  Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ tại chỗ, Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế là 4 năm; dân quân thường trực là 2 năm.

  Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, cơ quan, tổ chức, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được kéo dài nhưng không quá 2 năm; đối với dân quân biển, tự vệ và chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ được kéo dài hơn nhưng không quá độ tuổi quy định tại khoản 1 Điều 8, luật Dân quân tự vệ năm 2019.

  Như vậy, Dân quân tự vệ đã phục vụ đủ thời hạn theo quy định nêu trên sẽ được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

  Nội dung chính

   Tin mới