KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quyết định 2941/QĐ-BCT ngày 8/11/2023 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện

Quyết định 2941/QĐ-BCT ngày 8/11/2023 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện

   

  Quyết định 2941/QĐ-BCT ngày 8/11/2023 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện


  Quyết định quy định về giá bán điện

  Điều 1. Ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Giá bán điện quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

  Điều 2. Mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2023.

  Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giá bán điện hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  PHỤ LỤC

  GIÁ BÁN ĐIỆN

   

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Bộ Công Thương)

  TT

  Nhóm đối tượng khách hàng

  Giá bán điện (đồng/kWh)

  1

  Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất

  1.1
  Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

  a) Giờ bình thường

  1.649

  b) Giờ thấp điểm

  1.044

  c) Giờ cao điểm

  2.973

  1.2
  Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

  a) Giờ bình thường

  1.669

  b) Giờ thấp điểm

  1.084

  c) Giờ cao điểm

  3.093

  1.3
  Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

  a) Giờ bình thường

  1.729

  b) Giờ thấp điểm

  1.124

  c) Giờ cao điểm

  3.194

  1.4
  Cấp điện áp dưới 6 kV

  a) Giờ bình thường

  1.809

  b) Giờ thấp điểm

  1.184

  c) Giờ cao điểm

  3.314

  2

  Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp

  2.1
  Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

  2.1.1
  Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

  1.766

  2.1.2
  Cấp điện áp dưới 6 kV

  1.886

  2.2
  Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp

  2.2.1
  Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

  1.947

  2.2.2
  Cấp điện áp dưới 6 kV

  2.027

  3

  Giá bán lẻ điện cho kinh doanh

  3.1
  Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

  a) Giờ bình thường

  2.629

  b) Giờ thấp điểm

  1.465

  c) Giờ cao điểm

  4.575

  3.2
  Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

  a) Giờ bình thường

  2.830

  b) Giờ thấp điểm

  1.666

  c) Giờ cao điểm

  4.736

  3.3
  Cấp điện áp dưới 6 kV

  a) Giờ bình thường

  2.870

  b) Giờ thấp điểm

  1.746

  c) Giờ cao điểm

  4.937

  4

  Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt

  4.1
  Giá bán lẻ điện sinh hoạt

  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

  1.806

  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

  1.866

  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

  2.167

  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

  2.729

  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

  3.050

  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

  3.151

  4.2
  Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

  2.649

  5

  Giá bán buôn điện nông thôn

  5.1
  Giá bán buôn điện sinh hoạt

  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

  1.506

  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

  1.566

  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

  1.704

  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

  2.112

  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

  2.392

  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

  2.492

  5.2
  Giá bán buôn điện cho mục đích khác

  1.577

  6

  Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư

  6.1
  Thành phố, thị xã

  6.1.1
  Giá bán buôn điện sinh hoạt

  6.1.1.1
  Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

  1.686

  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

  1.746

  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

  1.976

  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

  2.501

  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

  2.822

  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

  2.917

  6.1.1.2
  Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

  1.661

  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

  1.721

  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

  1.918

  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

  2.424

  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

  2.727

  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

  2.851

  6.1.2
  Giá bán buôn điện cho mục đích khác

  1.591

  6.2
  Thị trấn, huyện lỵ

  6.2.1
  Giá bán buôn điện sinh hoạt

  6.2.1.1
  Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

  1.627

  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

  1.687

  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

  1.875

  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

  2.373

  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

  2.670

  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

  2.760

  6.2.1.2
  Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

  1.602

  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

  1.662

  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

  1.833

  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

  2.273

  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

  2.575

  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

  2.663

  6.2.2
  Giá bán buôn điện cho mục đích khác

  1.591

  7

  Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt

  7.1
  Giá bán buôn điện sinh hoạt

  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

  1.772

  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

  1.830

  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

  2.125

  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

  2.676

  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

  2.991

  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

  3.089

  7.2
  Giá bán buôn điện cho mục đích khác

  a) Giờ bình thường

  2.720

  b) Giờ thấp điểm

  1.654

  c) Giờ cao điểm

  4.677

  8

  Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

  8.1
  Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV

  8.1.1
  Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA

  a) Giờ bình thường

  1.587

  b) Giờ thấp điểm

  1.017

  c) Giờ cao điểm

  2.910

  8.1.2
  Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA

  a) Giờ bình thường

  1.581

  b) Giờ thấp điểm

  987

  c) Giờ cao điểm

  2.897

  8.1.3
  Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA

  a) Giờ bình thường

  1.573

  b) Giờ thấp điểm

  982

  c) Giờ cao điểm

  2.879

  8.2

  Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV

  8.2.1
  Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

  a) Giờ bình thường

  1.638

  b) Giờ thấp điểm

  1.064

  c) Giờ cao điểm

  3.034

  8.2.2
  Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

  a) Giờ bình thường

  1.697

  b) Giờ thấp điểm

  1.102

  c) Giờ cao điểm

  3.132

  9

  Giá bán buôn điện cho chợ

  2.562


  Nội dung chính

   Tin mới