Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.
Quân đội nhân dân là gì?

Quân đội nhân dân là gì?

  Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bao gồm lực lượng thường trực...

Phòng thủ dân sự là gì?

Phòng thủ dân sự là gì?

  Phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ  đất nước bao  gồm các biện pháp phòng, chống chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm ...

Công nghiệp quốc phòng, an ninh là gì?

Công nghiệp quốc phòng, an ninh là gì?

  Công nghiệp quốc phòng, an ninh là bộ phận của công nghiệp quốc gia, một phần quan trọng của thực lực, tiềm lực quốc phòng, an ninh, là ng...

Động viên quốc phòng là gì?

Động viên quốc phòng là gì?

  Động viên quốc phòng là tổng thể các hoạt động và biện pháp huy động mọi nguồn lực của đất nước hoặc một số địa phương phục vụ cho quốc ph...

Khu vực phòng thủ là gì?

Khu vực phòng thủ là gì?

  Khu vực phòng thủ là bộ phận hợp thành phòng thủ quân khu, bao gồm  các hoạt động về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội,  khoa...

Nền quốc phòng toàn dân là gì?

Nền quốc phòng toàn dân là gì?

  Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, vật lực, tài chín...

Động viên cục bộ là gì?

Động viên cục bộ là gì?

  Động viên cục bộ  là biện pháp huy động mọi nguồn lực của một hoặc một số địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Tình trạng chiến tranh là gì?

Tình trạng chiến tranh là gì?

  Tình trạng chiến tranh  là trạng thái xã hội đặc biệt của đất nước được tuyên bố từ khi Tổ quốc bị xâm lược cho đến khi hành vi xâm lược đ...